درود، زیتونت تا پایان کرونا غیرفعال است و خدمات رزرو ندارد

 
بسته
(0) کالا
هیچ محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.
دسته بندی محصولات زِیتونِت
  فیلترها
  Preferences
  جستجو
  خبرخوان

  نوشته‌های بلاگ مهر 1397

  0 ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ(ﺧﻮﺷﻪ ﺳﺎر ﺑﻮم ﮔﺮدي) ﺑﺮ ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻠﻲ

   در دﻧﻴﺎي اﻣﺮوز ﺑﻴﺶ از %50 از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎن در ﺷﻬﺮﻫﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ رﻗﻢ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ آن ﺑﺮاي اﻳﺮان 68/4 درﺻﺪ اﺳﺖ (ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان، 1386). ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ از زﻧﺪﮔﻲ روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن دوري اﻧﺴﺎن از ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﻣﻮاﻫﺐ آن و ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﻌﻴﺸﺘﻲ ﺷﻬﺮ ﻧﺸﻴﻨﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ، از وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ اﻣﺮوز اﺳﺖ. زﻧﺪﮔﻲ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻓﺸﺎر، اﺳﺘﺮس، اﻧﻮاع آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ و ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي روﺣﻲ رواﻧﻲ ﻋﺠﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ روز ﺑﻪ روز ﻧﻴﺎز ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺳﺒﻚ ﺳﻨﺘﻲ را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ.

  ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي و اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺳﻔﺮ، ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﺗﻮرﻳﺴﻢ ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﻪ آن اﻓﺰوده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﺮدم در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ ﺗﻤﺎﻳﻞ دارﻧﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺪﻳﺪي را ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪ، در ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺳﻴﺎ، آﻓﺮﻳﻘﺎ و ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ از ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد.

  ﻳﻜﻲ از اﻧﻮاع ﮔﺮدﺷﮕﺮي، ﺗﻮرﻳﺴﻢ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ (Nature Based Tourism) ﻳﺎ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﮔﺮدي اﺳﺖ. ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﻔﺮﻫﺎ اﻓﺮادي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﺳﻔﺮﻫﺎﻳﻲ در دل ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

  اﻛﻮﺗﻮرﻳﺴﻢ ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﮔﺮدي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺼﺪ دارد ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ اي ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﻳﺪه را ﺑﺮاي آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﻛﻮﺗﻮرﻳﺴﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺗﻮرﻳﺴﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد.

  اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ از ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار آن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، آﻣﻮزش ﺑﺎزدﻳﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﺎﻳﺪاري و ﻓﺎﻳﺪه رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻠﻲ و ارﺗﻘﺎء ﻣﻌﻴﺸﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

  اﻛﻮﺗﻮرﻳﺴﺖ ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﻓﻜﺮي و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻲ ﭘﺮدازد. وي ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﻮﻣﻲ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ اﺳﺖ و ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺳﺎده و ﺑﻲ ﺗﻜﻠﻒ را ﺑﺮﺗﺴﻬﻴﻼت ﻟﻮﻛﺲ و ﺗﺠﻤﻠﻲ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﺪ.

  اﻛﻮﺗﻮرﻳﺴﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻓﻌﺎل ﺧﻮد در ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻛﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﺳﺖ و ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ارزش ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ. اﻛﻮﺗﻮرﻳﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداراي ﺻﺤﻴﺢ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﻟﺬت و رﺿﺎﻳﺖ ﺧﻮد، ﻣﻮﺟﺒﺎت رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎن را ﻧﻴﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزﻧﺪ. ﺑﺮﺧﻼف ﻃﺒﻴﻌﺖ ﮔﺮدي ﻛﻪ در آن ﻃﺮاﺣﺎن و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰان ﺗﻮرﻳﺴﻢ ﻃﺒﻴﻌﺖ را ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده و ﻟﺬت ﮔﺮدﺷﮕﺮان آﻣﺎده ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ دراﻛﻮﺗﻮرﻳﺴﻢ اﻧﺴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر ﺻﺤﻴﺢ در ﻃﺒﻴﻌﺖ آﻣﺎده ﺳﺎزد و ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﺮاي ﺧﻮد ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎ و ﺿﻮاﺑﻄﻲ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮد.

  ﺗﻤﺎﻳﻞ و ﻧﻴﺎز اﻧﺴﺎن ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻫﺎي دور از ﺣﺎﺷﻴﻪ و ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه ﺗﺎ اﻓﺮادي ﺷﻴﻮه زﻧﺪﮔﻲ ﺷﺎن را ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻧﺰدﻳﻚ ﻛﻨﻨﺪ.

  آﻧﻬﺎ ﺑﻪ روش ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺪري و اﺟﺪادي ﺧﻮد از ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺑﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮت واروﻧﻪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐﺿﻤﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻟﺬت ﺑﺮدن از ﺳﺎده زﻳﺴﺘﻦ، اﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﺮاي دﻳﮕﺮان ﻧﻴﺰ ﻣﻬﻴﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﺳﻔﺮ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﮔﺮدي ﭼﻨﺪ روزي زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺳﺒﻚ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺸﺘﻲ، ﭼﻮﺑﻲ و ﺳﻨﮕﻲ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﻨﻨﺪ.

  اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ و ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻫﺎ، اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ آﻧﻬﺎ را در اﺷﺘﻐﺎل زاﻳﻲ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار و ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﺪه ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮم ﮔﺮدي ﺿﻤﻦ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻟﺬت ﮔﺮدﺷﮕﺮان از ﺣﻀﻮر در اﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ و از ﺟﻨﺲ ﻃﺒﻴﻌﺖ، زﻣﻴﻨﻪ را ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ و ﻳﺎ اﺣﻴﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ و ارزﺷﻤﻨﺪ ﻛﺸﻮرﻣﺎن اﻳﺮان ﻣﻬﻴﺎ ﻣﻲ ﺳﺎزد.

  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي در ﻧﻮاﺣﻲ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. از دﻫﻪ 70 در ﻫﻤﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻧﻘﺶ ﻛﻠﻴﺪي در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻮاﺣﻲ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ رﻛﻮد ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ، داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

  اﻛﻮﺗﻮرﻳﺴﻢ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ در اﻳﺮان ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﻣﺮدم روﺳﺘﺎ را در ﺧﻮد ﺟﺎي داده اﺳﺖ ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪاراﺳﺖ.

  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﺗﻮﺳﻌﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺿﻤﻦ رﻓﻊ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻧﺴﻞ اﻣﺮوز، ﻧﺴﻞ آﻳﻨﺪه را از ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺧﻮد ﻣﺤﺮوم ﻧﻤﻲ ﺳﺎزد. در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻛﻮﺗﻮرﻳﺴﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ ﭘﺎﻳﺪاري را رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮد. ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎ و ارزش ﻫﺎي ﭘﻨﻬﺎن ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻋﺮﺿﻪ و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮان داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ را دارد. اﻳﻦ ﻓﺮﺻﺘﻲ اﺳﺖ ﻣﻐﺘﻨﻢ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﻮﻟﻲ دراﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ درآﻣﺪ روﺳﺘﺎﻳﻲ درﻛﺸﻮرﻫﺎي درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮاﻫﻢ آورد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاري ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﻌﻴﺸﺘﻲ ﻧﻮﻳﻦ و ﭘﺎﻳﺪاردرروﻧﻖ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻮﻣﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ درآﻣﺪﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد اﻗﺘﺼﺎد درزﻧﺪﮔﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم ﺑﻴﻨﺠﺎﻣﺪ.

  ﻣﺮدم ﺑﻮﻣﻲ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﺻﻠﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻗﻠﻤﺮوﻳﻲ ﻛﻪ در آن زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، زﺑﺎن، ﻓﺮﻫﻨﮓ، روح و داﻧﺶ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺮدﻣﺎن ﺗﻌﻠﻖ دارد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و اﺟﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﺮاﺳﺎس اﺻﻮل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﮕﻴﺰه اي ﺑﺮاي ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪن ﺟﻮاﻧﺎن در روﺳﺘﺎ و ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮي از ﻣﻬﺎﺟﺮت آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ.

  ﻛﺸﻮر ﻣﺎ از ﻛﺸﻮرﻫﺎي درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﺴﺖ ﻛﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮرﻳﺴﻢ در اﺑﺘﺪاي راه اﺳﺖ. آﻧﭽﻪ اﻛﻨﻮن در ارﮔﺎن ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺤﺚ زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ و اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن اﺳﺖ. درﺑﻮم ﮔﺮدي ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎرﺳﻲ واژه اﻛﻮﺗﻮرﻳﺴﻢ (Ecotourism) ﺑﻜﺎر ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺗﻮرﻳﺴﻢ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻔﻜﺮ ﺗﻮرﻳﺴﻢ ﻛﺸﻮر و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺳﺎزي و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﻫﺎ ﺣﻮل و ﺣﻮش ﻣﺤﻮر ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﻮده، درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺎزﻫﺎ و زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي اﻛﻮﺗﻮرﻳﺴﻢ ﺑﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎ و زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي واﻗﻌﻲ اﻛﻮﺗﻮرﻳﺴﻢ از ﻣﺒﺎﺣﺜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﺟﺪي ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد. ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮات 

  وﺗﺠﺎرب ذي ﻧﻔﻌﺎن اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ (ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻠﻲ، ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ، راﻫﻨﻤﺎﻳﺎن ﺗﻮر، آژاﻧﺲ ﻫﺎي ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻲ، اﻛﻮﺗﻮرﻳﺴﺖ ﻫﺎ و...) ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد.

  در اﻳﺮان ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه اﻛﻮﺗﻮرﻳﺴﻢ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻛﻤﺒﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت اﻗﺎﻣﺘﻲ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ اﻗﻠﻴﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﻧﺪ. وﺟﻮد ﻳﻚ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﺳﺘﺮاﺣﺖ اﻛﻮﺗﻮرﻳﺴﺖ ﻫﺎ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﻤﻮاره ﻳﻜﻲ از دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰان ﺳﻔﺮﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﺖ ﮔﺮدي ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺳﻔﺮﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﺖ ﮔﺮدي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﺗﻮرﻳﺴﻢ اﻣﻜﺎﻧﺎت و زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﻛﻤﺘﺮي ﻧﻴﺎز دارد، وﻟﻲ ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﻜﺎﻧﺎت اﻗﺎﻣﺘﻲ ﺑﺮاي اﻛﻮﺗﻮرﻳﺴﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮرﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮﻫﺰﻳﻨﻪ را ﺧﺮﻳﺪاري ﻛﺮده اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﻔﺮي ﻣﺘﻔﺎوت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺟﺰو ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﻔﺮﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد.

  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﺤﻮه ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي اﻳﻦ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻟﮕﻮي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد. از ﻃﺮﻓﻲ ﭼﻮن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻛﻮﺗﻮرﻳﺴﺘﻲ در درون ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﻫﻤﻮاره درﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎن اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺟﺰء ﻣﻬﻤﻲ از ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻛﻮﺗﻮرﻳﺴﺘﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﮕﺮش ﺳﺎﻛﻨﺎن ﻣﺤﻠﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﺟﺪﻳﺪ و ﺗﺎﺛﻴﺮ آن در زﻧﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ درس ﻫﺎي آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻣﻔﻴﺪي ﺑﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎ و ﻃﺮح ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 

  از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ دراﻛﻮﺗﻮرﻳﺴﻢ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ زﻧﺪﮔﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻠﻲ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻳﻦ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻫﺎ اﻏﻠﺐ از دل ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻴﺮون آﻣﺪه اﻧﺪ ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﻦ ﻣﻜﺎن ﻫﺎي اﻗﺎﻣﺘﻲ ﮔﺎﻣﻲ در راه رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف اﻛﻮﺗﻮرﻳﺴﻢ اﺳﺖ.

  ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﻦ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺣﻔﻆ و اﺣﻴﺎي ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻳﻜﻲ ﭘﺲ از دﻳﮕﺮي در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﻬن ﻤﺎن ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺟﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻲ ﻫﻮﻳﺘﻲ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ از ﻣﻌﻤﺎري اﺻﻴﻞ اﻳﺮاﻧﻲ دارﻧﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ واﻗﻌﻲ ﻣﺪرن ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد!

  در اکوتوریسم خوب است این سوالات را پاسخ دهبم؟

  1) ﺣﻀﻮر ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان در ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻠﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ؟

  2) آﻳﺎ ﺣﻀﻮر ﮔﺮدﺷﮕﺮان و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮرﻳﺴﻢ در روﺳﺘﺎﻫﺎي شمالی کشور ﺑﺮ اﻧﮕﻴﺰه زﻧﺎن ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮر در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟

  3) ﻧﮕﺮش ﺳﺎﻛﻨﺎن ﻣﺤﻠﻲ روﺳﺘﺎﻫﺎي شمالی (گیلان، مازندران، گلستان) ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﻮم ﮔﺮدي و ﺣﻀﻮر ﮔﺮدﺷﮕﺮان در اﻳﻦ روﺳﺘﺎﻫﺎ ﭼﻴﺴﺖ؟

  حال با توجه به اهمیت اکوتوریسم و گردشگری روستایی شاید لازم باشد تعاریف دقیقی از آنها داشته باشیم.

  ﮔﺮدﺷﮕﺮي روﺳﺘﺎﻳﻲ

  ﮔﺮدﺷﮕﺮي روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم، ﻛﺸﺎورزان و دوﻟﺘﻬﺎ ﺑﺮاي ﺗﻔﺮﻳﺢ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮان و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﻲ روﺳﺘﺎﻳﻲ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻛﺸﺎورزي، ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﺰرﻋﻪ، ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﺮدﺷﮕﺮي روﺳﺘﺎﻳﻲ را در ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﺎ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﺰرﻋﻪ و ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ ﻛﺮدن ارزش ﻛﺸﺎورزي در ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻣﻲ داﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎرك ﻫﺎي ﻣﻠﻲ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه را ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.

   

  اﻛﻮﺗﻮرﻳﺴﻢ

  ﺳﻔﺮي ﻣﺴﻮوﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ، ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ را ﺑﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ دارد .

  اﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﻔﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد زﻧﺪﮔﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻠﻲ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ، اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﻪ آﻛﺎدﻣﻴﻚ و ﻏﻴﺮ آﻛﺎدﻣﻴﻚ ﺑﺮاي ﻣﻔﻬﻮم اﻛﻮﺗﻮرﻳﺴﻢ وﺟﻮد دارد. اﻛﺜﺮ اﻳﻦ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﺒﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺑﺮاي دوره ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ راﻳﺞ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ در اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻮﻧﻲ راﻳﺞ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از ﺧﻮد اﺻﻄﻼح "اﻛﻮﺗﻮرﻳﺴﻢ" دارﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ واژه ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻧﺸﺎن دادن زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ ﻳﺎ اﻧﻮاع ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از اﻛﻮﺗﻮرﻳﺴﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد.

   

  ﺧﻮﺷﻪ ﺑﻮم ﮔﺮدي

  اﻛﻮﺗﻮرﻳﺴﻢ ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺑﺎ ﺷﺒﻜﻪ اﺷﺘﻐﺎل زاﻳﻲ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﻳﻚ دارد، ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺧﻮﺷﻪﻫﺎي رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ وﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻔﺮد ﻫﺮﻳﻚ، آﻧﻬﺎ را ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻫﺴﺘﻪ ﻳﻚ «ﺧﻮﺷﻪ»، ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻧﺴﺒﻲ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ارزش ﻫﺎي ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﻳﻚ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻳﻚ ﺧﻮﺷﻪ رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﺪﻳﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از رواﺑﻂ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻣﻴﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ و دوﻟﺘﻲ را در ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺎص ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻛﻮﺗﻮرﻳﺴﻢ ﭘﻴﻮﻧﺪ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻮاﺣﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه را ﺑﺮرﺳﻲ و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﺪ.

  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﺑﺮاي ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺘﺮ آﻧﻬﺎ

  -ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺻﻨﺪوق ﺑﻮم ﮔﺮدي ﺑﺮاي ﺣﻤﺎﻳﺖ اﻋﻀﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﺎﻟﻲ دارﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ، وب ﺳﺎﻳﺖ، ﺑﺮوﺷﻮر ﻣﺸﺘﺮك، ﺣﻀﻮر در ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ و....

  -در اوﻟﻮﻳﺖ ﻗﺮار دادن آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺰﺋﻲ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺑﻮم ﮔﺮدي و زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺑﺮاي ﺑﺮﮔﺰاري دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ (ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ) ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﻨﻞ، ﻣﺪﻳﺮان ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻠﻲ و ﮔﺮدﺷﮕﺮان

  -ﻧﺼﺐ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻮم ﮔﺮدي ﺧﻮﺷﻪ ﺳﺎر ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺮﺑﻮط( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎي ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ، آژاﻧﺲ ﻫﺎي ﺑﻮم ﮔﺮدي و...)

  -ﺷﺮﻛﺖ در ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎ و ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﻗﺎﻟﺐ ﺧﻮﺷﻪ ﺳﺎر.

  -ﺗﻼش ﺑﺮاي ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﺴﺒﻲ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﻣﺤﻠﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ درآﻣﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻮرﻳﺴﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان ﺗﻼش و ﻣﺸﺎرﻛﺖ آﻧﻬﺎ (ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ درآﻣﺪ) از ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﻌﺪاد ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺑﻴﻦ ﺟﻮاﻧﺎن و ﺣﻤﺎﻳﺖ آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﻧﻮآوري ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﺗﻮرﻳﺴﺘﻲ ﺷﺪن روﺳﺘﺎﻫﺎ و زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ روﺳﺘﺎ .

  -ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﻮم ﮔﺮدي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑﻪ وﻳﮋه در زﻣﻴﻨﻪ اﻗﺘﺼﺎدي.

  -ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺿﻮاﺑﻂ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﻮم ﮔﺮدي از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺸﺎوره از ﺧﻮد اﻋﻀﺎي ﺧﻮﺷﻪ ﺳﺎر و ﺳﺎﻳﺮ ذي ﻧﻔﻌﺎن.

  -ﮔﺮدآوري ﻧﻈﺮات و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﮔﺮدﺷﮕﺮاﻧﻲ ﻛﻪ در اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه آﻧﻬﺎ ﺣﻀﻮر ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻪ وﻳﮋه ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺧﺎرﺟﻲ ﻛﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن را دارﻧﺪ ، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﮔﺮدﺷﮕﺮي ، راﻫﻨﻤﺎﻳﺎن ﺗﻮر ، ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ و ﻛﻠﻴﻪ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در راﺳﺘﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﻴﻨﻪ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﻮم ﮔﺮدي ﻧﻈﺮﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ .

  -ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺖ آﻧﻬﺎ (ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻓﺮاد ﺑﺮاي ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﺜﻼ ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ، ﻃﺮز درﺳﺖ ﻛﺮدن ﻛﺎﻫﮕﻞ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻃﺒﻴﻌﺖ ، دﻛﻮراﺳﻴﻮن داﺧﻠﻲ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎوره از اﻳﺪه ﮔﺬاران داوﻃﻠﺐ و...).

  -ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﺑﻪ ﻣﻼﺣﻈﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻧﺤﻮه ﭘﺬﻳﺮاﻳﻲ (اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻜﺮدن از ﻇﺮوف ﻳﻜﺒﺎر ﻣﺼﺮف، ﺗﺸﻮﻳﻖ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮوف ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ، ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در ﻣﺼﺮف آب و ﺳﺎﻳﺮ اﻧﻮاع اﻧﺮژي ﺑﻪ وﻳﮋه در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و ﺣﻤﺎم ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﻳﻲ در داﺧﻞ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻫﺎ و اراﺋﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت دﻗﻴﻖ در ﺑﺪو ورود ﮔﺮدﺷﮕﺮان ).

  -ﮔﺮدﻫﻤﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺗﺮ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﺪه ﺗﺮﺑﺮاي ﺗﺒﺎدل ﺗﺠﺎرب و درس ﻫﺎي آﻣﻮﺧﺘﻪ.

  -دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﭘﺬﻳﺮش ﮔﺮدﺷﮕﺮان و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از اﻳﺠﺎد ﺳﺮوﺻﺪا و ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺑﺮاي اﻫﺎﻟﻲ روﺳﺘﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه.

  -زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺑﺮاي ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت در زﻣﻴﻨﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ، آدب و رﺳﻮم، ﻓﻮﻟﻜﻠﻮر، ﻫﻨﺮﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ و...و ﻧﻴﺰ ﺗﻼش ﺑﺮاي اﺣﻴﺎي آﻧﭽﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و اﻛﻨﻮن از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزي ﻫﺎ و ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ.

  -در اوﻟﻮﻳﺖ ﻗﺮار دادن آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺰﺋﻲ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺑﻮم ﮔﺮدي و زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺑﺮاي ﺑﺮﮔﺰاري دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ (ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ) ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﻨﻞ، ﻣﺪﻳﺮان ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻠﻲ و ﮔﺮدﺷﮕﺮان

  -ﻧﺼﺐ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻮم ﮔﺮدي ﺧﻮﺷﻪ ﺳﺎر ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺮﺑﻮط( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎي ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ، آژاﻧﺲ ﻫﺎي ﺑﻮم ﮔﺮدي و...)

  -ﺷﺮﻛﺖ در ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎ و ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﻗﺎﻟﺐ ﺧﻮﺷﻪ ﺳﺎر.

  -ﺗﻼش ﺑﺮاي ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﺴﺒﻲ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﻣﺤﻠﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ درآﻣﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻮرﻳﺴﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان ﺗﻼش و ﻣﺸﺎرﻛﺖ آﻧﻬﺎ (ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ درآﻣﺪ) از ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﻌﺪاد ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺑﻴﻦ ﺟﻮاﻧﺎن و ﺣﻤﺎﻳﺖ آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﻧﻮآوري ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﺗﻮرﻳﺴﺘﻲ ﺷﺪن روﺳﺘﺎﻫﺎ و زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ روﺳﺘﺎ .

  -ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﻮم ﮔﺮدي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑﻪ وﻳﮋه درزﻣﻴﻨﻪ اﻗﺘﺼﺎدي.

  -ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺿﻮاﺑﻂ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﻮم ﮔﺮدي از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺸﺎوره از ﺧﻮد اﻋﻀﺎي ﺧﻮﺷﻪ ﺳﺎر و ﺳﺎﻳﺮ ذي ﻧﻔﻌﺎن.

  -ﮔﺮدآوري ﻧﻈﺮات و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﮔﺮدﺷﮕﺮاﻧﻲ ﻛﻪ در اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه آﻧﻬﺎ ﺣﻀﻮر ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻪ وﻳﮋه ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺧﺎرﺟﻲ ﻛﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن را دارﻧﺪ ، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﮔﺮدﺷﮕﺮي ، راﻫﻨﻤﺎﻳﺎن ﺗﻮر ، ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ و ﻛﻠﻴﻪ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در راﺳﺘﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﻴﻨﻪ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﻮم ﮔﺮدي ﻧﻈﺮﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ.

  -ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺖ آﻧﻬﺎ (ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻓﺮاد ﺑﺮاي ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﺜﻼ ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ، ﻃﺮز درﺳﺖ ﻛﺮدن ﻛﺎﻫﮕﻞ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻃﺒﻴﻌﺖ ، دﻛﻮراﺳﻴﻮن داﺧﻠﻲ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎوره از اﻳﺪه ﮔﺬاران داوﻃﻠﺐ و...).

  -ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﺑﻪ ﻣﻼﺣﻈﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻧﺤﻮه ﭘﺬﻳﺮاﻳﻲ (اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻜﺮدن از ﻇﺮوف ﻳﻜﺒﺎر ﻣﺼﺮف، ﺗﺸﻮﻳﻖ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮوف ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ، ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در ﻣﺼﺮف آب و ﺳﺎﻳﺮ اﻧﻮاع اﻧﺮژي ﺑﻪ وﻳﮋه در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و ﺣﻤﺎم ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﻳﻲ در داﺧﻞ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻫﺎ و اراﺋﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت دﻗﻴﻖ در ﺑﺪو ورود ﮔﺮدﺷﮕﺮان ).

  -ﮔﺮدﻫﻤﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺗﺮ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﺪه ﺗﺮﺑﺮاي ﺗﺒﺎدل ﺗﺠﺎرب و درس ﻫﺎي آﻣﻮﺧﺘﻪ.

  -دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﭘﺬﻳﺮش ﮔﺮدﺷﮕﺮان و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از اﻳﺠﺎد ﺳﺮوﺻﺪا و ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺑﺮاي اﻫﺎﻟﻲ روﺳﺘﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه.

  -زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺑﺮاي ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت در زﻣﻴﻨﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ، آدب و رﺳﻮم، ﻓﻮﻟﻜﻠﻮر، ﻫﻨﺮﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ و...و ﻧﻴﺰ ﺗﻼش ﺑﺮاي اﺣﻴﺎي آﻧﭽﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و اﻛﻨﻮن از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزي ﻫﺎ و ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ

  -زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻮرم ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ وﻳﮋه ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺬاري اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻴﺰان ﺧﺪﻣﺎت و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ،ﻧﻮع ﺗﻮر و ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ، ﻓﺼﻞ ﺑﺎزدﻳﺪ و...

  -ﺗﻼش ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ وﻛﻨﺘﺮل ﺗﻌﺪاد ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻓﺼﻞ ﺗﻮرﻳﺴﺘﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ.

  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﺑﺮاي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺘﺮ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﻮم ﮔﺮدی 

  - ﺗﻘﻮﻳﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و ﺑﺎور ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ، اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻏﺮور و ﺧﻮد ﺑﺰرگ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﺒﺪل ﻧﺸﻮد.

  - ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﻮم ﮔﺮدي و ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺗﺴﻬﻴﻞ روﻧﺪ ﻛﺎر ﺑﻪ ﻧﻔﻊ روﺳﺘﺎ و ﻣﻴﺮاث ﻣﺎدي و ﻣﻌﻨﻮي

  - اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺎزي و اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎي آرام و اﻣﻦ ﺑﺮاي اﻛﻮﺗﻮرﻳﺴﺖ ﻫﺎ.

  -ﻋﺪم ﻛﻨﺠﻜﺎوي در زﻧﺪﮔﻲ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﮔﺮدﺷﮕﺮان و ﻋﺪم ﭘﺮﺳﺶ ﺳﻮاﻻﺗﻲ ﻛﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد.

  -درك ﮔﺮدﺷﮕﺮان و ﺷﺮاﻳﻂ آﻧﻬﺎ و ﻋﺪم ﺳﺨﺖ ﮔﻴﺮي در ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ 

  -داﺷﺘﻦ اﻧﮕﻴﺰه و ﭘﺸﺘﻜﺎر ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در اﺛﺮ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮان.

  -ﻣﺸﺎرﻛﺖ در اﻣﻮر و ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻗﻊ و اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ از ﻣﺪﻳﺮان اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﻜﻼت روﺳﺘﺎ.

  -ﻋﺪم اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎ و دوري از ﺗﻔﻜﺮ "ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﭘﻮل".

  - ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺟﻮاﻧﺎن روﺳﺘﺎ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺷﻐﻞ و ﺧﻼﻗﻴﺖ از ﺣﻀﻮر ﮔﺮدﺷﮕﺮان(ﻣﺎﻧﻨﺪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت وﻳﮋه ﻣﺜﻼ ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺳﺎﻟﻢ ﮔﺮم و ﺳﺮد، ﻓﺮوش ﻛﺘﺎﺑﭽﻪ و ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻓﺮوش اﻧﻮاع وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﻣﺜﻞ ﻛﻼه آﻓﺘﺎﺑﮕﻴﺮ، اﻧﻮاع ﻳﺎدﮔﺎري ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ و...).

  0 مصرف زیتون در بارداری و سلامت مادر و جنین (در دوران بارداری زیتون بخوریم؟)

  نوع غذایی که مادر در طول دوران بارداری مصرف می کند تاثیر مستقیم روی رشد جنین دارد. مصرف مواد غذایی با کیفیت به همراه ویتامین ها و املاح مورد نیاز بدن در بارداری توصیه شده است. خوردن انواع زیتون و روغن زیتون در هنگام بارداری می تواند مواد مورد نیاز مادر و جنین را تامین کند. طبق مطالعات انجام شده، مادران بارداری که از میوه سبز زیتون و روغن زیتون خالص استفاده کرده اند، دارای فرزندان سالم تری هستند. خواص زیتون در بارداری برای مادر و جنین به اثبات رسیده است.

   

  ♦ خواص زیتون برای رشد جنین

  زیتون حاوی ویتامین گروه B، E ویتامین A، ویتامین C و K است. مجموعه ویتامین های موجود در 100 گرم زیتون می تواند مواد مغذی مورد نیاز رشد جنین را فراهم کند. خوردن زیتون به صورت خام به همراه وعده های غذایی اصلی پیشنهاد می شود.

  مادران باردار می توانند از زیتون بدون هسته و زیتون پرورده رودبار به صورت روزانه میل کرده و مواد غذایی مورد نیاز جنین را مصرف کنند. استفاده از روغن زیتون خالص به جای روغن های تراریخته در آشپزی نیز فراموش نشود.

   

  { لینک مرتبط: روغن زیتون بکر رودبار را آنلاین از طریق زیتونت خریداری نمایید}

  ♦ سلامت دستگاه گوارش با خوردن زیتون در بارداری

  یکی از مشکلات رایج در بارداری یبوست و کاهش حرکت طبیعی روده ها است. مادران باردار با مصرف روزانه زیتون و روغن زیتون می توانند با روش طبیعی، مشکلات گوارشی را درمان کنند. میوه درخت زیتون از چرب ترین میوه ها در طبیعت است و حاوی درصد بالایی روغن سالم است. استفاده متعادل از روغن زیتون و زیتون در بارداری هیچ عارضه ناخوشایندی ایجاد نمی کند.

   

  ♦ پوستی شاداب با مصرف زیتون در بارداری

   

  یکی از فواید بی شمار مصرف زیتون در بارداری، پیشگیری از مشکلات پوستی و ترک های شکم در دوران بارداری است. انواع زیتون بی هسته را در دورچین ها و یا به همراه سالاد مصرف کنید. ویتامین A و E  موجود در زیتون موجب درخشندگی و سلامت پوست مادران شده و از ایجاد لکه های پوستی حاملگی پیشگیری می کند.

  بهترین راه برای دریافت ویتامین ها مصرف مواد طبیعی به همراه غذای روزانه است. مادران باردار می توانند با روغن زیتون مالشی، از ایجاد ترک های شکمی در هنگام بارداری پیشگیری کنند.

   

  {لینک مرتبط: زیتون بدون هسته، زیتون شکسته و زیتون پرورده رودبار را آنلاین از زیتونت خریداری نمایید}

   

  ♦ پیشگیری از کم خونی با زیتون سبز

  اغلب زنان باردار در طول دوران حاملگی با کم خونی و فقر آهن روبرو هستند. زیتون حاوی مقدار زیادی آهن است مصرف زیتون در بارداری موجب افزایش سلول های قرمز خون و خون رسانی به اندام های مادر و جنین می شود. اختلال در رشد جنین در اثر کمبود آن و اکسیژن در خون قابل پیشگیری است.

  جایگزین کردن روغن زیتون در آشپزی و خوردن زیتون در بارداری راهکاری ساده برای سلامت مادر و جنین است که بسیار مقرون به صرفه است.

   لینک مرتبط:هر آنچه باید در مورد زیتون و روغن زیتون بدانید

  هر هفته تعداد زیادی از خانواده ها و رستوران های ایران از زیتون، روغن زیتون و زیتون پرورده  زیتونت استفاده می کنند، شما نیز می توانید از طریق لینک زیر محصول کشاورزی با کیفیت ما را آنلاین خریداری کنید و درب منزل یا رستوران خود تحویل بگیرید.

  خرید اینترنتی زیتون و روغن زیتون

   

   

   

   

  0 پرپشت شدن مژه با روغن زیتون در منزل | روغن زیتون داروی طبیعی تقویت مژه

  داشتن مژه های ضخیم و پر پشت در زیبایی صورت تاثیر زیادی دارد. ریزش مژه ها و کم پشت شدن، شکستگی و آسیب به مژه ها در اثر کمبود مواد مغذی در رژیم غذایی است که به سادگی قابل درمان است. استفاده از مژه مصنوعی، ریمل، کاشت مژه یا اکستنشن مژه از راه های متداول برای زیبایی چشم ها و پر پشت نشان دادن مژه ها است که می تواند عوارض ناخوشایندی را به همراه داشته باشد.

  پرپشت شدن مژه با روغن زیتون راهکاری صد درصد طبیعی است که متخصصین پوست و مو هم آن را تایید کرده اند. قرن هاست که بشر با خواص روغن زیتون بکر و فرابکر در سلامتی آشنا شده و از آن در آشپزی و پخت و پز استفاده می کند. در ترکیب برخی از لوازم آرایشی و بهداشتی نیز روغن زیتون به عنوان یک روغن طبیعی سالم به کار گرفته می شود.

   

   ◊{ لینک مرتبطروغن زیتون بکر رودبار را آنلاین از طریق زیتونت خریداری نمایید}

   

  ♦ پرپشت شدن مژه با روغن زیتون خالص

   

  برای داشتن مژه های پرپشت و زیبا از روغن زیتون استفاده کنید زیرا روغن زیتون سرشار از اسید اولئیک و ویتامین E است. وجود این دو عنصر در مواد غذایی موجب رشد موها، تقویت مژه هاو حجیم تر شدن مژه ها می شود.

  برای پرپشت شدن مژه با روغن زیتون می توانید این روغن صددرصد طبیعی را جایگزین روغن در آشپزی کنید. استفاده از روغن زیتون خالص روی سالاد نیز به سادگی مشکل کم پشتی و نازکی مژه ها را برطرف می کند.

  پرپشت شدن مژه با روغن زیتون مالشی نیز یکی از راه های طبیعی و بدون عارضه است که در منزل انجام می شود. به جای استفاده از مواد شیمیایی و آسیب رسان می توانید از چند قطره روغن زیتون برای تقویت مژه های نازک و کم حجم استفاده کنید. برای این کار به یک برس قدیمی ریمل و کمی روغن زیتون نیاز دارید.

   

  {لینک مرتبطزیتون بدون هسته، زیتون شکسته و زیتون پرورده رودبار را آنلاین از زیتونت خریداری نمایید}

   

  ♦ مالش روغن زیتون روی مژه

  هر شب قبل از خواب، صورت را شسته و کاملا خشک کنید. یک برس ریمل تمیز را به چند قطره روغن زیتون گرم آغشته کرده و روغن زیتون را روی مژه ها بمالید. دقت کنید که روغن زیتون به ریشه مژه ها کشیده شود. صبح صورت را با آب ولرم بشویید. برای پرپشت شدن مژه با روغن زیتون هر شب این کار را تکرار کنید. پس از مدت زمان 2 تا 3 ماه مژه ها حجیم، نرم و تیره تر خواهد شد.

  پرپشت شدن مژه با روغن زیتون یک شبه حاصل نمی شود. کسانی که به طور مداوم روزانه یک تا دو قاشق روغن زیتون را به صورت خوراکی همراه با مواد مغذی دریافت کرده اند، موفق تر بوده اند. به همراه مصرف روغن زیتون خوراکی از مالش روغن زیتون روی مژه ها هم حداکثر استفاده را ببرید.

   لینک مرتبط:هر آنچه باید در مورد زیتون و روغن زیتون بدانید

  هر هفته تعداد زیادی از خانواده ها و رستوران های ایران از زیتون، روغن زیتون و زیتون پرورده  زیتونت استفاده می کنند، شما نیز می توانید از طریق لینک زیر محصول کشاورزی با کیفیت ما را آنلاین خریداری کنید و درب منزل یا رستوران خود تحویل بگیرید.

   

  خرید اینترنتی زیتون و روغن زیتون رودبار

  0 در مورد قاشق، تاریخ و فرهنگ قاشق در گیلان چه می دانید؟ گیلان را بهتر بشناسیم

  بازار پر رونق قاشق های کنده کاری شده چوبی در شرف کساد شدن بود و جنس های وارداتی، سرگرم معدود کردن هنر دست ایرانیان شده بود. چند وقتی است که در خانه های ایرانیان شربت را با شربت خوریهای بدترکیب قالبی که از مملکت روس به آنجا آورده می شود، می خورند.

  در مورد قاشق، تاریخ و فرهنگ قاشق در گیلان چه می دانید؟

  ابتدا با هم نظرات برخی از جهانگردان خارجی که در گذشته از ایران بازدید کرده اند را مرور می کنیم.

  پاتینجر: نبود قاشق برای برداشتن سس و خورشهای مختلف است. گوشت مرغ و بره را با دست تکه تکه می کردند.

  موریس دوکوتز بوئه: کارد و چنگال و قاشق اصلا وجود نداشت. ایرانیان در موقع غذا خوردن، فقط دست راست را به کار می بردند.

  سرزمین گیلان نیز از مابقی سرزمین ایران جدا نبود و مردم این استان نیز تمایل به خوردن غذا با دست داشتند. حتما می دانید در اسلام خوردن با قاشق صرفا محدود به غذاهای آبکی بود.

  اورسل در سفرنامه خود از ایران و منجیل می گوید: به هنگام غذا خوردن ما، گروهی جلوی مهمان خانه ما جمع شدند و با دقتی عجیب، حیرت زده غذا خوردن ما را تماشا می کردند. چنگال بیش از هر چیز تعجب و کنجکاوی شان را برانگیخته بود. زیرا وقتی چنگال را به دهان نزدیک می کردیم، فریاد وحشت و تعجب از همه برمی آمد.): ظاهرا چنگال را یک ابزار عجیب و حتی خطرناک تصور می کردند.

  در ایران به فراخور زمان از قاشق به هنگام غذا خوردن استفاده شد و با توجه به آگاهی های بهداشتی روزبه روز بر استفاده ی آن افزوده گشت.

  در مورد قاشق های چوبی بسیاری از جهانگردان ابراز کرده اند که قاشق های بزرگی بر سفره قرار می گرفت که نه انفرادی و شخصی، بلکه عمومی بود و که داخل آن ها شربت و دوغ بوده است که هرکس با قاشق های چوبی کوچک منبت کاری شده از آنها می آشامد.

  در برخی  از نقاط دنیا قاشق ها در گذشته از طلا و نقره بود، اما در گیلان مردم عادی و تنگ دست از قاشق های چوبی معمولی استفاده می کردند که در منطقه تراشیده می شد.

  کولیهای چنغنه که عموما به دوره گردی مشغولند، گاهی در گیلان به کار خراطی ادوات چوبی، مانند لوله قلیان و قاشق چوبی می پردازند

  قاشق ها در سرزمین گیلان هم از چوب شمشاد (کیش) و گلابی وحشی (خوج) تراشیده می شد. اما نکته جالب اینکه در زمانی که خیلی از مردم گیلان با دست غذا می خوردند، گالشها و دام پروران سنتی گیلان که در کوهستان های شرقی استان ساکن بودند، غذای خود را با قاشق چوبی می خوردند.

   

  شهرستان فومن به داشتن دست ورزهایی چون شانه، بشقاب، قاشق و طبقچه های چوبی نام آور بود. (رابینو). به جز فومن نقاط دیگری هم چون کلنادان، سیاهکل، توشی یا تالش محله سیاهکل، ویشه سرطاهر، گوراب صومعه سرا، اسطلخ زیر شاندرمن، ماسال و پشتیر صومعه سرا نیز به تراشیدن انواع دست ورزهای چوبی که به کار کشت و دام پروری و خانه داری می آمد، شهره بودند.

  در گیلان به جز قاشق های چوبی، چمچه که باید از واژه ترکی گرفته شده باشد، ملاقه (قاشق بزرگ چوبی) و کترا که همان کفگیر است از چوب می تراشند که پیش از تولد تا گور، همراه مردم در سورو سوگ گیلانیان عاشق جنگل، انبار می شد. شاید به این خاطر عزیز و گرامی است که از چوب شمشاد (کیش) تراشیده می شد و درخت شمشاد در نزد گیلانیان مقدس است.

   

  یک مثل گیلکی می گوید: هر کجا که شمشادستان است، مزار گیلکان است. به ویژه کفگیر (کترا) که بیرون از مطبخ هم، همراه قاشق چوبی کاربرد فرهنگی داشت.

   

  رقص با کفگیرهای چوبی در عروسی های گیلان:

   

  چون نو عروس را به خانه شوی می بردند، در مراسم عروس بران در گیلان که مفصل ترین و پرشورترین بخش جشن ازدواج است و به همین سبب، عروسی بزرگ یا پیله عروسی نام گرفته است. زمانی که عروس قدم به خانه بخت می نهاد و وارد خانه شوهر می شد، مادر داماد یا اگر مادر نداشت بزرگترین خواهرش، رقص نمادینی را در مقدم نوعروس انجام می داد و در حالی که دو کفگیر چوبی، گاه یکی چوبی و دیگری مسین را با ریتم خاصی که با حرکات و جنبش های رقص همراه بود، به هم می کوفت و وارد صحنه می شد و اشعاری را می خواند و آنقدر این کفگیرها را به هم می کوفت که یکی از کفگیرها یا هر دو بشکند. آنگاه آن دو را از بالای سر عروس به بالای بام یا به گوشه ای می افکند و از آن پس رقص و پایکوبی عروس بران در خانه داماد آغاز می شد.

   

  این نوشته قسمت دوم خواهد داشت.

  هر روز تعداد زیادی از گردشگران، خانه های روستایی ما را برای اقامت انتخاب می کنند، خانه های روستایی زیتونت را از طریق کلیک بر روی تصویر زیر آنلاین رزرو و اجاره نمایید. 

  خانه های روستایی و کلبه جنگلی رزرو کنید