درود، زیتونت تا پایان کرونا غیرفعال است و خدمات رزرو ندارد

 
بسته
(0) کالا
هیچ محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.
دسته بندی محصولات زِیتونِت
  فیلترها
  Preferences
  جستجو
  خبرخوان

  نوشته‌های بلاگ آبان 1397

  0 ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺷﻬﺮی و اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ آن ﺑﺮ ﺷﻬﺮ

  ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﮏ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻧﻔﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد ﺗﺎ از اﯾﻦ راه ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ. ﯾﮑﯽ ازاﯾﻦ ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎ، ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﺳﺖ

  ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از ده ﻗﻄﺐ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﻬﻢ دردﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺳﺎﺑﻘﻪ دﯾﺮﯾﻦ ﺗﻤﺪن و ﻓﺮﻫﻨﮓ، ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻗﺮارﮔﯿﺮی درﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻘﺎط ﭘﺮﺟﺎذﺑﻪ ی ﮔﺮدﺷﮕﺮی در ﺟﻬﺎن را دارا اﺳﺖ.

  اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﻋﻠﯽ رﻏﻢ دراﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ، از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ . اﻣﺮوزه ﺑﺎ وﺟﻮد آﻫﻨﮓ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻی ﺷﻬﺮﻫﺎ ﮐﻪ از ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی درﺣﺎل ﺗﮑﻮﯾﻦ و ﮔﺮﯾﺰﻧﺎﭘﺬﯾﺮ در اﯾﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻬﺒﻮد ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ اواﺧﺮ دوران ﻗﺎﺟﺎر ﺳﯿﺮ ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی و ﮔﺮدآوری ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺴﯿﺎر درﺑﺎره ی ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.

  در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ زیتونت ﺳﻌﯽ ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺷﻬﺮی و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﺮ ﮐﺎﻟﺒﺪ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی در اﯾﺮان زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﮔﺮدﺷﮕﺮی در ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻧﻘﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ آن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

  اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ درﺗﻼش ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺧﻮد و ﻟﺬت ﺑﺮدن از ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف ﺧﻮد ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻫﺎ ﺳﻔﺮ و ﮔﺸﺖ وﮔﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ.

  ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ از ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد اﻃﻼق ﻣﯽ ﮔﺮدد. اﮐﺜﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮﭼﯿﺰ ﺑﻪ آب وﻫﻮا و ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﻘﺼﺪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﻧﺪ.

  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ای ﺳﻔﺮ از ﻗﺮون ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺠﺎرت، آﻣﻮزش و زﯾﺎرت و ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ.

  ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺻﻨﻌﺖ ﻫﺎی ﭘﺮدرآﻣﺪ ﭘﺎك و ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺷﺎﻏﻞ در ﺳﻄﺢ دﻧﯿﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی را ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮرﯾﺴﻢ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ،  اﮐﻮﺗﻮرﯾﺴﻢ، ﺗﻮرﯾﺴﻢ درﻣﺎﻧﯽ و ورزﺷﯽ و روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﮐﺮد.

  ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﺮاﺳﺎس ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮآورد و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮی (WTO) ﮐﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ اﺳﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻬﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺻﻨﻌﺖ دﻓﺎﻋﯽ، ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﻧﻔﺖ و ﮐﺸﺎورزی، اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ و ﯾﻘﯿﻨﺎً در ﺳﺪه آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ و اﻣﺮوز ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

  ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن در رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ در ﭘﯽ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻣﺰاﯾﺎی اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻏﯿﺮه، ﺑﻪ وﯾﮋه درﯾﺎﻓﺖ ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی از درآﻣﺪ و ﺑﺎﻻﺑﻮدن ﺳﻄﺢ اﺷﺘﻐﺎل ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ در ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺘﺒﻮع ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.

  مطالعه بیشتر: اکوتوریسم چیست، تعاریفی از اکوتوریسم، سابقه اکوتوریسم و اهمیت آن

   

  ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی اﯾﺮان در رﺗﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ از ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و رﺗﺒﻪ دﻫﻢ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ دارﯾﻢ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ و ارزی در زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﯽ ﺗﻮان زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای اﺷﺘﻐﺎل و اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ارزی و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻤﺪن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد.

  ◊ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺷﻬﺮی

  واژه ی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺷﻬﺮی دﻫﻪ ی 1791 در ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ دارایی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی دارند، اﮐﺜﺮاً ﻣﻘﺎﺻﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﻬﻤﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

  درواﻗﻊ، ﭼﻮن ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع و ﺑﺰرﮔﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻮزه ﻫﺎ، ﺑﻨﺎﻫﺎی ﯾﺎدﺑﻮد، ﺗﺌﺎﺗﺮﻫﺎ، اﺳﺘﺎدﯾﻮم ﻫﺎی ورزﺷﯽ، ﭘﺎرك ﻫﺎ، ﺷﻬﺮﺑﺎزی ﻫﺎ، ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ و ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻣﮑﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮادث ﻣﻬﻢ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﺸﻬﻮر را دارﻧﺪ. و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﻫﺰﯾﻨﻪ و زﻣﺎن ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی، درﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﺴﯿﺎری را ﺟﺬب ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.

  ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺷﻬﺮی ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:

  ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ دارد و درﺷﺨﺺ اﯾﺠﺎد ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮرﮐﻠﯽ و ﻋﻤﺪه، ﺗﻮرﯾﺴﻢ ﺷﻬﺮی دو اﻧﮕﯿﺰه و ﻫﺪف اﺻﻠﯽ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻫﺪاف ﺗﺠﺎری و اﻫﺪاف ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﺮط ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺮ ﺷﻬﺮ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی، وﺟﻮد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﻬﺮی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ و ﻣﺪﺑﺮاﻧﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻫﺎ اﺳﺖ. دوﻣﯿﻦ ﺷﺮط ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺷﻬﺮی، ﺗﻨﺴﯿﻖ و آﻣﺎﯾﺶ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮ و اﯾﺠﺎد ﺗﺴﻬﯿﻼت و اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎ را ﺑﯿﺶ ازﭘﯿﺶ آﺳﺎن ﮐﻨﺪ.

   ﮔﺴﺘﺮش ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺧﻮد درﺑﺮدارﻧﺪه اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

  ◊ اﺛﺮات ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺷﻬﺮی:

  ♦ فیزیکی و محیطی: 

  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺟﺪﯾﺪ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی

  ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻣﯿﺮاث ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ

  ﻧﻮﺳﺎزی وﻣﺮﻣﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ و ﺳﺮاﭼﻪ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻮﺟﻮد

  ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﯿﺎزﻫﺎی جدید

  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ ﺳﺮاﭼﻪ ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی

  اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ ﺳﺎﮐﻨﺎن از ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

  ♦ اقتصادی:

  اﯾﺠﺎد ﺑﺎزارﻫﺎی ﻧﻮ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻠﯽ

  ﺑﺮاﺑﺮی ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ

  اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر

  اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻌﺎش

  اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ

  ﮔﺴﺘﺮش ﺻﺎدرات ﭘﻨﻬﺎن

  ♦ اجتماعی و فرهنگی:

  ﺟﺬب ﺟﻤﻌﯿﺖ

  ﺳﺮزﻧﺪﮔﯽ و ﺷﺎداﺑﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮاﺛﺮ ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﮔﺮدﺷﮕﺮان

  ارﺗﻘای ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﮐﻨﺎن

  ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻏﺮور ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن و روﺣﯿﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ

  ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ازﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ارزش ﻫﺎ و ﺳﻨﺖ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ

  ﺑﻬﺒﻮد آﮔﺎﻫﯽ ﺳﺎﮐﻨﺎن

  اﺣﯿﺎی ﻫﻨﺮﻫﺎ و ﺳﻨﺖ ﻫﺎی دﺳﺘﯽ و ﻣﺤﻠﯽ 

  ◊ اﻫﻤﯿﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی

  ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن اﺻﻠﯽ درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎی درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺧﻠﻖ اﻧﻮاع ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﺎﻟﻘﻮه دارای ارزش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

  اﻣﺮوزه ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎ در درﺟﻪ اول اﻫﻤﯿﺖ ﻗﺮار دارد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ دﻧﯿﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺻﻨﻌﺖ، ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﺪﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ. ﭼﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد را از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

  مطالعه بیشتراقامتگاه بوم گردی یعنی چه؟ بوم گردی و اقامتگاه بوم گردی را بهتر بشناسیم

  مطالعه بیشتر: اقامتگاه بوم گردی چیست و اقامتگاه های بوم گردی چه شرایطی باید داشته باشند؟

  ﺑﺪون ﺷﮏ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺟﻬﺎن رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻌﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻬﺎن داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺻﺎدرات ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺮاز ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﯾﮑﯽ از اﺛﺮات ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدی، رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮای اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

  ♦ آﺛﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺜﺒﺖگردشگری:

  ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺳﻌﯽ در رﺷﺪ و ﭘﺎﯾﺪاری ﺧﻮد دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﻪ رﺷﺪ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ای رﺳﯿﺪه اﻧﺪ و ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم در ﭘﯽ ﭘﯿﺪاﮐﺮدن ﻋﻮاﻣﻞ رﺷﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی، ﻧﻮع ﺑﺎزار ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ در رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ.

  ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی، رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺸﺎن را ﺑﺎﻻ ﺑﺮده و ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪه ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮی را دراﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم ﺧﻮد ﺑﮕﺬارﻧﺪ. و در ﮐﻨﺎر آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، آﻣﻮزش، ﻫﻨﺮ و ﻓﺮﻫﻨﮓ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻨﺪ. اﻣﺮوزه ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ روش ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎ و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ و ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺗﺮ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ و ﺻﺎدرات ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

  وﻗﺘﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت و ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺻﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺟﻮاﻣﻊ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﻬﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد دراﻣﺪﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪن ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻼت اﺻﻮﻟﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.

  مطالعه بیشتر: اکوتوریسم و نقش موثر آن در توسعه و بهبود زندگی جوامع محلی و روستایی

   

  و در آﺧﺮ از آﺛﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺜﺒﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ، ﺟﺬب ارز، ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم در ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ و روﻧﻖ دادن ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﻫﻨﺮی و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ، ﮐﺸﺎورزی، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻬﯿﺰات زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﺟﺎده ﻫﺎ و ﺧﻄﻮط ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد ﭼﻮن ﺑﺎ آﻣﺪن ﮔﺮدﺷﮕﺮ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﻣﮑﺎن، ﻏﺬا و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ اﺷﺘﻐﺎل و روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽ ﮔﺮدد.

  ◊ آﺛﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﻔﯽ گردشگری:

  ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺴﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻞ دراﻣﺪﻫﺎی ارزی ﯾﮏ ﮐﺸﻮر از ﻣﺤﻞ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدان ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان آن ﮐﺸﻮر در ﺧﺎرج ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل اﮔﺮ اﻏﺬﯾﻪ ﻫﺘﻠﻬﺎ ﯾﺎ رﺳﺘﻮراﻧﻬﺎ از ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺮوج ارز و ﺑﺎزﮔﺸﺖ درآﻣﺪ و ورود ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻣﯽ ﺗﻮان اﺷﺎره ﮐﺮد ﺑﻪ ﻫﺘﻠﻬﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ ﻏﺬاﻫﺎی ﺧﻮد را از ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر و ﯾﺎ ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺪا ﮔﺮدﺷﮕﺮان وارد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺿﺮرﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم واﻗﺘﺼﺎد اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺳﻮد ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮاﻧﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﯽ ﮔﺮدد.

  درﺑﻌﻀﯽ از اوﻗﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ زﻣﯿﻦ ﺷﺪه و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺸﺎورزاﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ درآن زﻣﯿﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ، ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ زﻣﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ. ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ زﻣﯿﻦ ﻫﺎی زﯾﺮﮐﺸﺖ ﺷﺪه واز ﻃﺮﻓﯽ ﻫﻢ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورد. واز ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ آن ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ در درازﻣﺪت ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ و ﮐﺸﺎورزی روﺑﺮو ﺷﺪه و ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ واردات ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﻫﺎی از درآﻣﺪﻫﺎ و ﭘﻮل ﺧﻮد را ﺻﺮف ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻗﺮار ﻣﯽ گیرﻧﺪ و اﻓﺮاد ﺻﺎﺣﺐ ﺛﺮوت ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ آن ﻣﻨﻄﻘﻪ راﺑﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺸﺎورزان وﻣﺮدﻣﺎن آن ﻣﻨﻄﻘﻪ روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﻌﻒ ﺑﻨﯿﻪ ﻣﺎﻟﯽ آﻧﻬﺎ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی وﺳﻮﺳﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزان و ﺑﻮﻣﯽ ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺧﺎرﺟﯽ وارد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ ﮐﻨﺎر راﻧﺪن ﻣﺤﻠﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

  ◊ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی:

  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی را ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ اﮔﺮ ﺧﻮاﻫﺎن درآﻣﺪزاﯾﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ارﮔﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻻزم را در اﯾﻦ اﻣﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻣﻨﯿﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮان و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮاردﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺷﺎره ای داﺷﺖ ﺑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻧﮋاد و اﻗﻮام و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻮﯾﺶ ﻫﺎ. آﻣﺎدﮔﯽ از ﻟﺤﺎظ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﺟﻬﺖ رﻓﺎه ﮔﺮدﺷﮕﺮان و ﺗﻬﯿﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺘﻞ و رﺳﺘﻮران و اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺑﺮای آراﻣﺶ ﮔﺮدﺷﮕﺮان و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻤﮑﺎری ارﮔﺎن ﻫﺎﺑﺎ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی.

  ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم و ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮔﺴﺘﺮده و ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ درﯾﺎﭼﻪ ﻫﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﮐﻮﻫﻬﺎ، ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ و آﺑﺸﺎرﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺟﺬب ﺧﻮد ﮐﻨﻨﺪ. داﺷﺘﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﻤﺪن در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

  ازﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ و ﺟﺎﻧﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻫﻢ در ﺑﻌﺪ داﺧﻠﯽ و ﻫﻢ در ﺑﻌﺪ ﺧﺎرﺟﯽ از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﻧﺸﺎن دادن اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﻤﻊ و ﻧﻈﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﺮد.

  ◊ اﺛﺮات ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮی

  ﮔﺮدﺷﮕﺮی، ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ و آرزوﻫﺎ و اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ در ارﺗﺒﺎط ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﺧﺘﻼف ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰﺑﺎن و ﮔﺮدﺷﮕﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻢ روی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ. ﺑﺪون اﺧﺘﻼف ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺷﺒﯿﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ و ﻫﻤﯿﻦ اﺧﺘﻼف ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﻞ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺣﺖ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮔﺮدﺷﮕﺮان وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺨﺘﻠﻒ وارد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﯽ را ﺑﺎ ﻣﯿﺰﺑﺎن اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ روی ﻫﻢ دﯾﮕﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ. ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻨﺮ و رﺳﻮم و ﻣﻌﻤﺎری و ﺳﺎﯾﺮ اﺑﻌﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮدم ﺳﺎﮐﻦ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن رخ ﻣﯽ دﻫﺪ.

  ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه و ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﯽ و ﮐﯿﻨﻪ ورزی از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود و ورود ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮد. ودر ﺑﻌﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺳﺮدی رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ ﻫﺎ ﺷﻮد. و از ﻃﺮﻓﯽ ﻫﻢ ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن و ﻣﺒﺪا را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.

  از اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻫﻢ ﺷﮑﻞ ﺷﺪن اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ در ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮراك، ﭘﻮﺷﺎك وﺳﺎﯾﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ وارداﺗﯽ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﺿﺮر ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ازﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺗﻔﺎوت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻘﺪﺳﺎت و ارزﺷﻬﺎ و ﺑﺎورﻫﺎی ﺟﻮاﻣﻊ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮﻣﯽ راﻣﻨﺤﻞ و ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﯽ راﻧﺪ. .(10)

  ◊ اﺛﺮات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮی:

  ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﮔﺮدﺷﮕﺮ راﺑﻄﻪ دﯾﺮﯾﻨﻪ ای ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺮدو ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﮑﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻣﻨﺎﻇﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.

  ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺎه ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ای ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ روی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ داﻧﺶ ﮐﺎﻓﯽ و دﻟﺴﻮزاﻧﻪ ﺑﻪ دل ﻃﺒﯿﻌﺖ رﻓﺖ ﺗﺎ آﺳﯿﺐ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺮﺳﺪ.

  ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی

  ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی، رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺸﺎن را ﺑﺎﻻ ﺑﺮده و ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪه ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮی را دراﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم ﺧﻮد ﺑﮕﺬارﻧﺪ. و در ﮐﻨﺎر آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، آﻣﻮزش، ﻫﻨﺮ و ﻓﺮﻫﻨﮓ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻨﺪ.

  ﭘﺲ اﮔﺮ ﺧﻮاﻫﺎن درآﻣﺪزاﯾﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺎﯾﺪار، ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﭘﺎﯾﺪار، ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮدی و ﺑﻘﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻬﺮ درزﻣﯿﻨﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ را اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯿﻢ : 

  ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺷﻬﺮی، ﺗﻨﺴﯿﻖ و آﻣﺎﯾﺶ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮ و اﯾﺠﺎد ﺗﺴﻬﯿﻼت و اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐه دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎ را ﺑﯿﺶ ازﭘﯿﺶ آﺳﺎن ﮐﻨﺪ. ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺨﺸﻬﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی، ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮاز ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ارﮔﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻻزم را در اﯾﻦ اﻣﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻣﻨﯿﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮان را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮاردﻫﻨﺪ.و از ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮ درﻋﺮﺻﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ و ﻣﺪﺑﺮاﻧﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻫﺎ اﺳﺖ.

   

  ﮐﻤﺒﻮد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و اﻗﺪام ﺑﻪ اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﺟﺎده ﻫﺎ و اﻣﺎﮐﻦ اﻗﺎﻣﺘﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ... ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.

  در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮای ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺟﻬﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﻣﺠﺰا ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﺑﺪ ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل اﮔﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ در اﺛﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﭘﺪﯾﺪه ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﺷﻬﺮﻫﺎ و آﯾﻨﺪﮔﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﺘﺼﻮر ﻧﯿﺴﺖ.

   

  هر هفته تعداد زیادی از گردشگران استان گیلان، خانه های روستایی زیتونت را آنلاین اجاره و رزرو می کنند و از گردشگری روستایی ایران لذت می برند. شما می توانید با کلیک بر روی تصویر زیر، خانه روستایی خودتان را آنلاین اجاره و رزرو کنید.

   

  خانه ها و کلبه های روستایی شمال را آنلاین از طریق زیتونت اجاره و رزرو نمایید

   

  0 نگرشی به تاریخ توریسم در دنیا، تاریخچه ای از هتل ها و نمونه های موردی در ایران

  از انقلاب صنعتی تا به امروز دست کم چهار رویداد به رونق صنعت توریسم وهتل سازی و هتل داری کمك کرده است. نخستین عامل، تغییر الگوی تولید و مصرف انرژی از سوخت های گیاهی و حیوانی به زغال سنگ و سپس به انرژی هیدروکربنی از آغاز قرن بیستم(که امکان تحرک انسان را در مقیاس انبوه و سریع فراهم آورد.) دوم، تولید انبوه صنعتی و گسترش تجارت، آن هم به مقیاس وسیع. سوم اختراع و رواج خودروی شخصی و ترن و هواپیما و امکان حرکت سریع و آسان تر و نهایتا" افزایش سطح درآمد مردم همراه با کاهش ساعات کار و افزایش اوقات فراغت است.

  هتل یك واژه فرانسوی و منظور آن مکانی است که تسهیلات لازم برای اقامت کوتاه مدت مسافر را در مقصد یا مسیر حرکت تامین می کند.

  معادل های فارسی هتل که برای استراحت توریسم ها در جهان استفاده می شوند، عبارت اند از:

  کاروانسرا، مهمانخانه، مهمان پذیر، زائرسرا و مسافر خانه، که صرف نظر از درجه و کیفیت خدماتی آنها، در دنیا پیشینه چندین هزار ساله دارند.

  هتل به مفهوم یك مجتمع خدماتی با هدف کسب درآمد و سود پدیده تکوین یافته ای است که پیشینه آن به انقلاب صنعتی اروپا بر می گردد. 

  ◊ تاریخچه توریسم در دنیا:

  صنعت هتلداری نوین آغاز خود را به کشورهای اروپایی، به ویژه کشور سوئیس، مدیون است. این صنعت از ساختمان های کوچك ومحقر، که برای گشودن آنها از کلیدهای چوبین استفاده می شد، شروع شد و در همین هتل های کوچك انواع خدمات و سرویس ها به مشتریان عرضه میگردید.

  دارندگان اینگونه هتل ها ، بیشتر طبقه ثروتمند واشراف بودند. 

  این مراکز هتل خوانده نمی شد اقامتگاه حدوداً ازسال های 1760 میلادی برای نامیدن این مراکز به کار رفت. این واژه خود از کلمه هوستل مشتق شده است که درهمان سالها و در انگلستان برای نامیدن این مراکز به کار می رفت.

  در کشور امریکا مکانهایی که به این منظور اختصاص می یافت را با واژه Inn مشخص می کردند واژه Inn در زبان انگلیسی به مفهوم های کاروانسرا، مسافرخانه، میهمانخانه و گاه به معنی منزل بکار برده می شد و همراه با این کلمه و در مواردی مشابه از عبارت Cofee House استفاده می شد.

  رشد واقعی وتکامل این صنعت در آمریکا با گشایش "سیتی هتل" در نیویورک در سال 1794 آغاز شد و این نخستین ساختمانی بود که به ارائه خدمات مربوط به هتلداری اختصاص می یافت.

  فعالیت های این مرکز به ایجاد انگیزش و رقابت در میان شهرهای دیگر انجامید به طوری که سرمایه داران متعدد به این صنعت روی آوردند وهتلهای چندی تأسیس کردند.

  در این هنگام بود که بر تعداد هتلها افزوده شد، اما گسترش افسانه ای و شگفت آور این صنعت به سالهای قرن بیستم برمیگردد.

  [لینک مرتبطچه تفاوتی بین طراحی هتل 5 ستاره با رویکرد معماری پایدار با سایر هتل های 5 ستاره وجود دارد؟ (مولفه های تاثیرگذار در طراحی هتل)]

  سال 1930 با رویدادی غم انگیز برای این حرفه همراه شد به طوری که چنان رکود سرد و سنگینی بر آن تحمیل شد که سرمایه داران اندکی امید به بهبود آن داشتند ولی آغاز جنگ جهانی دوم باعث شد که رونقی سریع و شگفت آور در این صنعت به وجود آید. این همای سعادت در تمامی دوران جنگ و تا آغاز دهه 1950 بر بام همه مراکزی که هتل نامیده می شدند، در پرواز بود و رشد و شکوفایی آنها ادامه داشت، اما بحث مراکزی به نام "متل ها" ، که فقط به آمریکای شمالی محدود می شد، با مقوله مذکور جدا بود.

  کارهای جمعی و گسترش سرمایه ها به منظور تأسیس هتلهای زنجیره ای در همان سالها شروع شد و این پدیده با عارضه نیز همراه می شد. بدین ترتیب که دارندگان هتلهای کوچکتر خود را در مبارزه برای بقا با سرمایه داران بزرگ، از بین رفته می دیدند. این صنعت در ابعاد و ملیت های مختلف توسعه می یافت و هتلهای زنجیره ای بین المللی می توانستند تخصص، تکنولوژی و بازاریابی را به خود اختصاص دهند که دارندگان هتلهای کوچك و "منفرد" از این امتیاز بی بهره بودند راهی نداشتند غیر از آنکه به هتلهای زنجیره ای مانند شرایتون، هیلتون، هایت، هایدی این، رامادا این و غیره بپیوندند. این هتلها با جذب و شرکت دادن صاحبان هتلهای منفرد، سرویس ها و خدماتی به شرح زیر برای آنها فراهم می کردند:

  شراکت: منفرد ها در هتلهای زنجیره ای بین المللی شرکت داده می شدند و از مزایای این مشارکت برخوردار می گردیدند.

  زنجیره ای کردن: هتل های کوچك متعلق به دارندگان آنها به عنوان نماینده یا بخشی از هتل های زنجیره ای معرفی می شدند.

  تعیین مدیریت: مدیران مجرب ومتخصص برای اداره هر چه بهترهتل های کوچك ادغام شده، تعیین می شدند.

  بازاریابی: شامل فروش مداوم، آمیختگی واشتراک در تصمیم گیریهای مربوط به حال و آینده، رزرو کردن اتاقها و دیگر فعالیت های اقتصادی، رونق و گسترش هتلهای بزرگ روز افزون است به طوری که نمی توان برای آن پایانی متصور شد.

  نیازهای مراجعین، مسافران و میهمانان در همین هتلها به کاملترین صورتی برآورده شده و این خواسته ها بی انتهاست، هتلهایی که مدیران آنها بخواهند به زندگی اقتصادی و شکوفایی آن امیدوار باشند، چاره ای ندارند غیر از آنکه انواع خدمات و سرویس های مورد نیاز میهمانان خود را در کاملترین صورت برآورده کرده رضایت آنها را فراهم کنند.

  امروزه سفر راهی برای دور شدن از خانه خلق کرده است. در این راستا پیوند نزدیکی میان رشد امکانات، تسهیلات و توسعه شیوه های حمل و نقل به وجود آمده است. تا نیمه های قرن نوزده میلادی، سفر منحصر به جاده های داخل مرزها بود، خواه سفر تجاری، خواه سفر تفریحی.

  در کشورهای اروپایی برای پاسخگویی به این خواسته مسافران و مهمانپذیرها در راه های اصلی و نزدیك به شهرهای مهم ساخته شدند.

  قرن هاست در اروپا شغل مسافرخانه داری رواج دارد. از هنگامی که روم فتح شد، مسافر خانه ها و مهمانپذیرها یکی پس از دیگری ساخته می شدند و درمقابل پولی که از مشتریان دریافت می کردند، غذا و نوشیدنی و وسایل سرگرمی و راحتی ایشان را فراهم می آوردند. با انحطاط امپراتوری روم در حدود سال 500م. به دلیل مشکلات، سالها با فقدان تجارت و بازرگانی روبه رو بودند.

  در این دوره، کلیسا پذیرای مسافران بود. در قرن 15م. مسافرخانه ها بار دیگر در کشورهای اروپایی بسیاری، به ویژه انگلستان و فرانسه توسعه یافت. تدریجاً در قرون هفده و هجده میلادی، این مسافر خانه ها گسترش یافتند به طوری که برخی از آنها بین 30 تا 50 اتاق داشتند و امکانات خود را افزایش دادند. با روی کار آمدن خطوط راه آهن، حدود سال 1825م. در انگلستان، سرنوشت مسافر خانه ها مهمور شد.

  از مدت زمان سفر کاسته شد و مهمانپذیرهای بسیاری رو به فراموشی رفتند چرا که مسیرها تغییر کرده بود، این فراموشی تا اوایل قرن بیست ادامه داشت تا اینکه موتورسواران و دوچرخه سواران به کمك مسافرخانه ها آمدند. هتل ها نیز از قلب مسافرخانه ها بیرون آمدند شاید تنها با یك تغییر ساده اسمی! واژه هتل حلقه فریبنده ای در خود داشت.

  در کشور فرانسه، هتل محل اقامت افراد سرمایه دار و ثروتمند بود. البته برخی از ساختمان های عمومی هم هتل نامیده می شدند، مانند ضرابخانه ها... در حدود سال های 1800م. واژگان "هتل"، "قهوه خانه ها"و ... همه تقریباً برای انتقال یك مفهوم به کار می رفتند.

  از سال 1820م. واژه "هتل" به عنوان اصطلاحی برای توضیح افرادی به کار می رفت که توقف شب خواب در مکانی دارند و در مقابل مبلغی که هزینه می کردند از امکانات غذایی و رفاهی آن مکان استفاده می کردند. تا اواخر دهه 40، هتل های کوچك بین المللی عمدتاً در سوییس و انگلستان بودند. در سال 1948م.دولت امریکا تقضای خود را مبنی بر ساخت هتل در امریکای لاتین به شرکت های هتل سازی اعلام کرد تا از این طریق اقتصاد کشور را بهبود بخشد. کونراد هیلتون در سال 1948م. اولین هتل بین المللی خود را در "سنین جوانی" راه اندازی کرد. هتل های بین المللی هیلتون که امروزه دفتر مرکزی آن در انگلستان است، در سال 1991، بالغ بر 50799 اتاق در 151 هتل خارج از امریکا به خود اختصاص داده است.

  از دیگر پیشگامان صنعت هتل داری و ساخت هتل های زنجیره ای می توان به "ارنست هاندرسون"، بنیانگذار هتل های زنجیره ای "شرایتون" اشاره کرد.

  این دو هتل زنجیره ای تا دهه 60 و روی کار آمدن هتلهای زنجیره ای "هیات" تنها رقیبان بازار بودند. هر جا که این دو هتل ساخته می شدند ، خطوط هوایی ایالات متحده هم دیده می شد. یکی دیگر از عوامل گسترش هتل ها، توسعه و گشایش متل های استاندارد در جاده ها و بزرگراه ها توسط "کمونس ویلسون"، بنیانگذار هتل های زنجیره ای "هالیدی" بود که امروزه از بزرگترین هتل های زنجیره ای در دنیا است. وی بر این باور بود که هتل می بایست راحت، تمیز، همراه با امکانات مقرون به صرفه و بدون افراط گرایی باشد و فضای پارکینگ به اندازه کافی بزرگ باشد.

  مطالعه بیشتر: در مورد خانه های روستایی گیلان چه می دانید: مطلب کامل و آموزنده در مورد معماری و عناصر سازنده خانه های روستایی گیلان را در ادامه بخوانید.

  {خانه های روستایی گیلان را بهتر بشناسیم (بوم معماری خانه های روستایی گیلان)}

   

  این مدیر دو عامل اساسی موفقیت امریکایی ها را ساخت هتل های بین المللی توضیح می دهد:

  بیشترین سفرهای خارجی در امریکا صورت می گیرد. از امکانات ممتاز و درجه یك استفاده می کنند. هتل ها و متل ها اغلب تسهیلات یکسانی ارائه می دهند با این تفاوت که یك متل اکثراً در بزرگراه است و پارکینگ وسیعی دارد. اگرچه در برخی موارد حتی این تفاوت ها هم وجود ندارد و میهمانان با توجه به میل و علاقه شخصی خود تصمیم می گیرند در هتل یا متل اقامت داشته باشند. ارزان قیمت ترین تسهیلات در شهرهای بزرگ، ابتدا در ژاپن دیده شدند که "هتل کپسول" نام گرفتند، میهمانان در اتاق هایی که از نوعی پلاستیك ساخته شده بودند، با ارتفاع و عرض حدود 25 فوت و 7/6 فوت عمق مستقر می شدند و هر شب اجاره ای حدود 25 دلار در توکیو میپرداختند و جالب اینکه اغلب پر بودند و جای خالی به ندرت پیدا می شد. هر یك از این کپسول ها مجهز به رادیو، تلویزیون، کولر و ساعت بودند و هر هتل بالغ بر 400 کپسول داشت. اینگونه هتل ها در شهرهای متعدد ژاپن به سهولت به چشم می خورد. متل خلاصه شده عبارت "هتل اتوماتیك" است.

  ◊ مکانیزم جریان اثر توریسم براقتصاد به شرح زیر است:

  هر توریسم مقداری از درآمد خود را که در محل سکونتش تحصیل کرده است، به منطقه ای که مسافرت می کند منتقل می سازد انتقال به صورت مخارجی از جمله مسکن، خوراک، حمل و نقل و تفریح و خرید در منطقه ظاهر می شود و لذا تقاضا برای کالا وخدمات افزایش می یابد.

  افزایش تقاضای کل درمنطقه ناشی از ورود توریست موجب افزایش عرضه کالاها و خدمات گشته و موجب اشتغال و درآمد می شود.

  ازجانبی مخارج توریستها تنها به اشتغال و درآمد اولیه محدود نمیگردد، زیرا پولی که توریستها صرف مخارج خود در منطقه می کنند، از جریان گردش پول خارج نمی شود، بلکه با ایجاد درآمد برای ساکنان منطقه با ضریب خاصی افزایش یافته و موجب اشتغال و درآمد ثانویه هم می شود.

  در تبیین این موضوع گفته می شود که فعالیت های جهانگردی بطور کلی شامل ارائه انواع متعدد کالاها و خدماتی است که این کالاها و خدمات توسط بخش های مختلف اقتصادی تولیدمی شود.

  به عبارتی دریافت های جهانگردی بجای اینکه مورد استفاده عوامل تولید بخش خاصی از اقتصاد منطقه قرار گیرد نصیب عوامل تولید بخشهای متعدد می گردد.

  به عنوان مثال دریافت یك هتل از یك توریست داخلی و خارجی بین کلیه بخشهای تولیدی وخدماتی کشور و یا منطقه که به نحوی درعرضه کالاها وخدمات مورد نیاز جهانگرد مزبور هنگام اقامت درآن هتل سهیم بوده اند، توزیع میگردد.

  به این معنی که کلیه عوامل تولیدی اعم ازسرمایه ای و نیروی انسانی که در احداث و یا در بهره برداری هتل مزبور شرکت داشته اند، مبلغی به عنوان درآمد دریافت می کنند.

  از طرفی عوامل تولید که بصورت مزد وبهره به آنها پرداخت شده است از طرف صاحبان آنها تعدادی به عنوان مالیات وپس انداز خارج شده وازجریان گردش پول خارج می شود و بقیه منحصراٌ به مصرف میرسد وتولید درآمدهای جدید برای عده ای دیگر از عوامل تولید منطقه خواهد کرد.

  این عمل بصورت مداوم تکرارخواهد شد. به عبارت دیگر موجی که درنتیجه تزریق پول جهانگرد مزبور به یکی از واحدهای جهانگردی ایجاد شده است، بدنبال خود امواج دیگری دربخشهای مختلف ایجاد خواهد کرد و در هر بار درآمد جدیدی برای عده ای دیگر ازعوامل تولید کشورایجاد خواهد شد لذا ملاحظه می شود که تاثیردرآمد اولیه هتل فوق الذکر از جهانگرد مزبور روی درآمد منطقه خیلی بیشتر از رقم مطلق درآمد اولیه بوده حتی چندین برابر شده است.

  مطالعه بیشتر: با مناطق حفاظت شده و جاذبه های گردشگری گیلان بیشتر آشنا شویم

   

  ضریبی که تعیین کننده و تاثیر واقعی دریافت های توریستی روی درآمد منطقه است،«ضریب افزایش مخارج توریستی» نامیده می شود و بدیهی است چنانکه موضوع را در چارچوب بازرگانی جهانگردی خارجی مورد بررسی قرار دهیم، ضریب مزبور بنام«ضریب افزایش صادرات جهانگردی» نامیده میشود.

  ◊ صنعت توریسم(جهانگردی)، روند رشد و توسعه آن:

  اکنون جهانگردی به عنوان درآمدزاترین صنعت جهان مطرح میباشد.

  بسیاری ازکشورها وجوامع بین المللی جهانگردی، توریسم رابه عنوان یکی از منابع تامین ارز خارجی در موازنه پرداختهای کشورها محسوب می کنند و بدین لحاظ نقش صنعت جهانگردی در توسعه اقتصادی کشورها امری محکوم تلقی میگردد. چه این صنعت هم دوش با صنعت اکتشاف واستخراج وصادرات نفت گام بر می دارد وحتی در پاره ای ازممالك بعضاٌ با درآمدهای حاصله از فروش نفت در رقابت می باشد. بنا به یك گزارش غیررسمی درسال1989 در آمدهای توریستی اسپانیا از درآمدهای نفتی در کشورهای حوزه خلیج فارس نیز بیشتر بوده است.

  بر اساس برآورد شورای جهانی سفروجهانگردی درسال 1999 تعداد 200میلیون شغل ازمشاغل موجود به طورمستقیم یا غیرمستقیم به صنعت جهانگردی مربوط میشود. همچنین به پیش بینی سازمان جهانی جهانگردی شمار جهان گردان در سال 2000 به 700 میلیون نفر و در سال2010 به یك میلیارد نفر افزایش خواهد یافت که درآمدی معادل 621 میلیارد دلار در سال 2000 و 1550میلیارد دلار در سال2010 ایجاد خواهد کرد. (البته از این آمار چند سالی گذشته است، اما همچنان برای تصمیم گیرندگان گردشگری کشور جای تامل و اندیشه دارد).

   ◊ جایگاه ایران در صنعت توریسم:

  مقایسه وضعیت صنعت جهانگردی در پنج کشورعمده منطقه خاورمیانه یعنی مصر، عربستان، سوریه قبل از جنگ، اردن وایران نشان می دهد چهار کشور عربی مذکور از نظر تعداد حدود 60 درصد و از نظر درآمد بالغ بر80 درصد درآمد حاصل از جهانگردی را به خود اختصاص داده اند.

  در حالی که سهم ایران با تمام جاذبه های تاریخی، فرهنگی، تنوع در دیدنی های طبیعی و آب و هوا تنها 3/2 درصد از تعداد جهانگردان و 2 درصد از درآمد جهانگردی خاورمیانه بوده است.

  ازنظر درآمد سرانه، درآمد حاصل از هر جهانگرد( نیز ایران با 354/8 دلار به ازای هر جهانگرد کمترین درآمد را داشته است، در حالیکه سوریه با 1453 دلار به ازاء هر جهانگرد بالاترین درآمد منطقه را جذب کرده است.

  کشور ترکیه از نظر تعداد جهانگرد17 برابر ایران و از نظر در آمد 36 برابر ایران درآمد داشته است.

  با ملاک قرار دادن برآورد سازمان جهانی جهانگردی برای درآمد حاصل ازجهانگردان درسال 2000 و2001 اگردرکشور شرایطی فراهم شود که بتواند حتی یك درصد از جهانگردان بین المللی را درسال جذب کند به طور قطع درآمد آن بیشتر از صادرات مجموع کالایغیر نفتی کشور خواهد شد.

  صنعت جهانگردی علاوه برایجاد درآمد ارزی، به کسب وکار محلی نیز رونق چشمگیرخواهد داد که اثرات آن به سرعت در چرخه اقتصادی تجلی خواهد یافت.

  ◊ تقسیمات اقلیمی در جهان:

  در مورد تقسیم بندی نقاط مختلف اقلیمی در جهان روش های گوناگونی پیشنهاد گردیده که از میان آنها روش کوپن دانشمند اتریشی مورد قبول قرار گرفته است.

  کوپن براساس رشد و نمو انواع نباتات در مقیاس جهانی پنج نوع اقلیم به شرح زیر نموده است.

  اقلیم بارانی استوائی:

  دراین اقلیم فصل سرد وجود نداشته و معادل دمای هوا در سردترین ماه سال بیش از 18 درجه سانتیگراد است.

  اقلیم گرم و خشك:

  دراینگونه مناطق بدلیل آنکه میزان بارندگی سالانه کفاف تامین بخارآب مورد نیازجهت تامین رطوبت هوا را نمی نماید، هوا به طور کلی خشك است.

  اقلیم گرم – معتدل:

  معدل دمای هوای سردترین ماه سال در اینگونه مناطق بین 18 و -3 درجه سانتیگراد و معدل دمای هوا در گرمترین ماه سال بیش از 10 درجه سانتیگراد است. زمستان های این مناطق کوتاه هستند. اما ممکن است حدود یك ماه یا بیشتر زمین یخ بسته یا پوشیده از برف باشد.

  اقلیم سرد و برفی:

  دراین اقلیم دمای هوا در گرمترین ماه سال از 10 درجه سانتیگراد و معدل دمای هوا در سردترین ماه سال از -3 درجه سانتیگراد است.

  قسمت اعظم بارنگی در این مناطق به شکل برف بوده و زمین نیزدر طول چند ماه پوشیده ازیخ و برف است.

  ◊ تقسیمات اقلیمی در ایران:

  اساس " اقلیم " در بسیاری از مناطق دنیا به وسیله عرض جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا مشخص می شود. ایران با قرار گرفتن بین 25 و 40 درجه عرض جغرافیایی شمالی در منطقه گرم قرار گرفته است و از نظر ارتفاع نیز فلاتی است مرتفع که مجموع سطوحی از آن که ارتفاعشان از سطح کل کشور را تشکیل می دهند.

  با وجود آنکه ایران دارای دو حوزه بزرگ آبی، دریای خزر و خلیج فارس، می باشد اما به دلیل وجود و نحوه قرار گیری رشته کوههای البرز و زاگرس اثرات این دو محدوده به نواحی بسیار نزدیك به آنها بوده و ندرت مشاهده گردیده است که این اثری در تعدیل درجه حرارت هوای قسمت های داخلی داشته باشند.

  در مورد تقسیمات اقلیمی در ایران دانشمندان ایران مبنای کار خود را بر اساس روش کوپن قرار داده اند. البته به دلیل کمبود اطلاعات درباره شرایط آب و هوای ایران و به دلیل موقعیت استثنایی کشور، استخراج این تقسیمات برای ایران در پاره ای از موارد با واقعیت متفاوت است اما همانطور که مهندس عدل در بررسی مطالعات کوپن می نویسد منظور از تقسیمات اقلیمی مشخص ساختن نقاطی است که از حیث آب و هوا اگر هم کاملا با هم تطابق ندارند لااقل تا حدی شباهت داشته باشند.

  تردید نیست که در کشوری کوهستانی مانند ایران دو منطقه هیچوقت با هم شباهت کامل اقلیمی کشور وجود داشته باشد بهترین طریقه همان اصولی ایست که کوپن معین کرده است و باید به ناچار از آن پیروی نماید، منتها باید تغییراتی در آن داده شود تا منظورحقیقی تامین گردیده و مناطقی که دارای آب و هوای مشابهی هستند تحت یك فرمول معین قرار گیرند و معرفی شوند.

  بنابراین می توان تقسیمات چهار گانه اقلیم ایران را که توسط دکتر حسن گنجی پیشنهاد شده است مورد استفاده قرار داد. نامبرده تقسیم بندی کوپن را با مختصر تغییراتی و با توجه به عوارض جغرافیایی کشور ، به شرح ذیل پذیرفته است.

  اقلیم معتدل و مرطوب (سواحل جنوبی دریای خزر) اقلیم سرد (کوهستانهای غربی) اقلیم گرم و خشك (فلات مرکزی) اقلیم گرم و مرطوب (سواحل جنوبی ایران) 

  ◊ شناخت و بررسی نمونه های داخلی

  ♦ اقامتگاه سنتی احسان در کاشان:

  نخستین خانه ی تاریخی کاشان با تغییر کاربری به مجتمع فرهنگی اقامتی تبدیل شد. این بنا با معماری بی نظیر و مثال زدنی دوره قاجاریه پیوند خورده است و به عنوان یك الگو برای اقامتگاههای دیگر از نظر معماری و تزیینات در نظرگرفته شده است.

  بخشهای فرهنگی این مجموعه شامل موزه وگالری زنده یاد منوچهرشیبانی، تالار فیلم و نمایش کارگاه سفال وکتابخانه ی تخصصی فرهنگی هنری وگردشگری بوده است. اتاقهای این مجموعه آماده ی پذیرش 50 نفر را دارد و مجهز به سیستم سرمایشی وگرمایشی دارای سرویس بهداشتی وحمام است همچنین این خانه دارای تزیینات خاص و زیبای معماری همانند گچبری وآیینه کاری ونماسازی ها وقوسها است.

  ♦ اقامتگاه سنتی قافله کبیر:

  در مرکز شهر خور مرکز شهرستان خور و بیابان که از توابع استان اصفهان می باشد با ظرفیت حدود 40 نفر به شیوه سنتی آماده پذیرایی علاقه مندان به کویرمی باشند. این اقامتگاه دارای ایوان سنتی همراه با چای خانه و سرویس بهداشتی و اب گرم و حمام و محوطه سرو غذا و تجهیزات کامل خواب می باشد. تمامی وعده های غذایی در این مکان به شیوه سنتی و کیفیت مطلوب ارا ئه می گردد . اقامتگاه سنتی قا فله کبیر در حقیقت یك بنای زیبای شخصی مطابق با معماری کویر و دارای قدمتی پیش از 80 سال میباشد پس از باسازی و تجهیزات کامل توسط یکی از اعضای خانواده جندقی در سال 1389 با مجوز سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به بهره برداری رسیده است.

  ♦ اقامتگاه فانوس کبیر در نایین:

  تاریخچه قدیمی ترین خانه های روستایی که از نظر معماری بسیار زیبا و دارای چندین اتاق است.

  این خانه تشکیل شده از دو ایوان زمستانی که داخل دیوار آن بخاری و دیواری قدیمی ودیگری ایوان تابستانی که دارای باد گیر میباشد. در نزدیکی آن شتر نیز نگهداری می شود که می توانید هنگام غروب سوار بر آنها و همواره زنگ شتر در قلب کویر پیش بروید و شب هنگام به پشت بام مهمانپذیر رفته و از آسمان زیبای آن لذت ببرید و ستارگان را رسد نمایید و ایات عظمت را نظارت کنید.

   

  هر هفته تعداد زیادی از گردشگران استان گیلان، خانه های روستایی زیتونت را آنلاین اجاره و رزرو می کنند و از گردشگری روستایی ایران لذت می برند. شما می توانید با کلیک بر روی تصویر زیر، خانه روستایی خودتان را آنلاین اجاره و رزرو کنید.

  خانه ها، کلبه ها و ویلاهای روستایی را آنلاین اجاره کنید

   

   

   

  0 اقامتگاه بوم گردی چیست و اقامتگاه های بوم گردی چه شرایطی بایستی داشته باشند؟

  اکولوژ ( Eco-Lodge) یا همان اقامتگاه بوم گردی، به فضایی اطلاق می شود که امکان اقامت، مشارکت و کسب تجربه مبتنی بر سبک زندگی میزبان را برای بومگردان فراهم می سازد. ساختار و سازه اقامتگاه بومگردی بر گرفته از معماری سنتی منطقه میزبان و با کاربست عناصر و مصالح بوم آورد است. رعایت اندازه، رنگ، شکل، بافت، مبلمان و حتی چیدمان بر پایه معماری پایدار محیط محور است.

  نتایج نشان می دهد علاوه بر خصوصیات فیزیکی منطبق بر محیط شامل زاویه قرار گیری، رنگ بنا، اندازه انسان مقیاس و کاربری های چندگانه، بایستی نحوه مدیریت و بهره برداری نیز طبق اصول توسعه پایدار معماری لحاظ گردد. استفاده از سیستم چرخه مصرف آب، بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر، مدیریت پسماند و بازیافت آن و همچنین مشارکت محلی از جمله مصادیق لازم الاجرا در تحقق موفقیت یک اقامتگاه بوم گردی به عنوان یک اقامتگاه پایدار در بومی گردی است.

  جامعه بشری در آغاز هزاره سوم میلادی تغییرات تازه ای را درعرصه صنعت گردشگری تجربه می کند. صنعت گردشگری فرایند تلفیق یافته ای از فضای فیزیکی و جامعه انسانی می باشد که اشکال جدید آن نتیجه تغییر در ارزش ها و نگرش های زندگی انسان، تکنولوژی پیشرفته، رشد انفجارگونه اطلاعات و نیروهای سیاسی است.

  صنعت گردشگری با ماهیتی چند بعدی علاوه بر تامین نیازگردشگران، باعث تغییرات عمده ای در سیستم جامعه میزبان می گردد. از اینرو دولتمردان در تلاشند تا با مهیا سازی و ارزشمند نمودن جاذبه های گردشگری درمناطق دارای پتانسیل، فرصت بهره مندی از ابعاد مثبت این صنعت را فراهم سازند. یکی از مهمترین تاسیسات گردشگری در تمام انواع آن، اقامتگاهها می باشند. هتل، متل، هتل آپارتمان، بوتیک هتل، ویلا، خانه روستایی و اقامتگاه بوم گردی برخی از انواع آن می باشند. ویژگی های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی کالبد میزبان، تعیین کننده فاکتورهای موثر در طراحی، ساخت و مدیریت بهره برداری اقامتگاه های بوم گردی می شود.

  از این رو جامعه بین اللملی اکوتوریسم (The International Ecotourism Society یا TIES)، اقامتگاه بوم گردی را اینگونه تعریف می نماید: اقامتگاهی است که ضمن فراهم آوردن امکان اسکان و جذابیت برای بوم گردان، از طراحی و ساختی کاملا منطبق با اصول توسعه پایدار و معماری بوم میزبان بهره مند بوده و در مهمترین ویژگی، فرصت مشارکت جامعه میزبان و میهمان را در راستای توسعه بوم مقصد و بهبود وضعیت جامعه میزبان خلق می کند. اقامتگاه بوم گردی در بوم های مختلف دارای ساختاری منطبق با ویژگی های محیط میزبان از جمله فرم، رنگ، اندازه، ارتفاع، حجم و متریال تشکیل دهنده می باشند.

  متاسفانه چالش و مساله اصلی در بسیاری از روستاهای کشور نبود یک استاندارد مطلوب و مبتنی بر توسعه پایدار برای احداث ابنیه و سایر ساختها از جمله اقامتگاههای بومی است. از طرف دیگر یکی از ابعاد موثر در تعیین حدود توسعه، طراحی بوم اقامتگاه های گردشگری مشتمل بر نحوه ساخت، نوع مصالح، همگونی با محیط طبیعی، نحوه مدیریت، انرژی مصرفی و... می باشد.

   [لینک مرتبط: معماری خانه های روستایی گیلان چگونه است؟]

  ازآنجاییکه رهیافت جامع گردشگری پایدار بر رشد بلند مدت صنعت گردشگری، بدون آثار مخرب بر زیست بوم های طبیعی دلالت دارد، لذا پرداختن به موضوع اقامتگاههای بومی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. از سویی دیگر نیز مبانی و اصول پایداری معماری پاسخگوی تهدیدات بهره برداری از بناهای نابسامان بوده و برای هر کدام از اجزاء فرایند، دارای قوانین و ضوابط خاصی است.

  از این رو اهمیت اصلی و بارز این مقاله زیتونت دست یافتن به طرحی مناسب جهت اقامتگاه های بوم گردی مبتنی بر توسعه پایدار در معماری است تا ضمن تامین معیشت روستایی، از خصوصیات یک مکان اقامتی گردشگری نیز برخوردار باشد. لذا مساله اساسی که در این مقاله زیتونت به آن پرداخته می شود، خصوصیات اقامتگاه بوم گردی بر اساس تعریف و ضوابط آن مبتنی بر پارادایم توسعه پایدار در معماری است.

   خانه روستایی پدر بزرگ در استخرگاه رودبار گیلان زیتونت

  خانه روستایی پدربزرگ در استخرگاه رودبار گیلان

  از سال 1331 میلادی و در اولین سمینار بین المللی انجمن های تخصصی اکولوژ، گونه جدیدی از اقامتگاه ها با نام اقامتگاه بوم گردی به صورت رسمی به دنیای گردشگری معرفی شد که ساختار خود اقامتگاه با هویت آن در هم تنیده بودند. بر اساس اولین تعریف رسمی در سال 2002 میلادی، اقامتگاه بومی امکانات اقامتگاهی گردشگری است که به معیارهای زیر پایبند است: حفاظت از محیط طبیعی و فرهنگی پیرامون، ایجاد کمترین اثر بر محیط طبیعی اطراف اقامت گاه در هنگام ساخت آن، استفاده از معماری و مصالح بومی و داشتن بافت فرهنگی و فیزیکی خاص با توجه و هم آهنگ با فرم، منظره و رنگ محیط، استفاده از سیستم های آبرسانی پایدار و کاهش مصرف آب، به کارگیری روش هایی برای بازیافت زباله های خشک و دفع دیگر انواع زباله بدون آسیب رسانی به محیط، استفاده از انرژی های پایدار به روش های سنتی و به کارگیری انرژی های نو با استفاده از وسایل مدرن، کارگروهی همراه با به کارگیری جامعه محلی، ارائه کارگاه ها و برنامه های آموزشی ویژه کارکنان، گردشگران و مالکان اقامتگاه ها درباره چگونگی حفاظت وبرخورد با محیط طبیعی و فرهنگی پیرامون، همکاری با برنامه های تحقیقاتی درجهت برنامه ریزی توسعه پایدار محلی.

  براساس پژوهش های دانشگاهی انجام شده، اقامتگاه های بومگردی که نمونه نزدیک به پایدارترین نوع اقامتگاه های گردشگری هستند، گام موثری در جهت توسعه پایدار گردشگری برداشته اند و توانسته اند در کنار بالابردن سطح کیفیت زندگی مردم محلی، رضایت گردشگری و رونق کسب وکارهای گردشگری را هم رقم بزنند.

  [لینک مرتبط: منافعی که بوم گردی برای محیط زیست دارد]

  باید اشاره کرد ایجاد و توسعه اقامتگاه های بومگردی در سه گونه اکولوژ، اکوکمپ و اکوهتل است. هدف اصلی ایجاد و توسعه این نوع از اقامتگاهها که دارای هویت و ساختاری بومی هستند، رسیدن به توسعه پایدار است. بیشتر این اقامتگاهها توسط یک خانواده محلی اداره شده و تنها جنبه اقامتی ندارند، بلکه در آنها فعالیت های مختلفی مانند ارائه غذا و نوشیدنی بومی، ساخت، آموزش و فروش صنایع دستی محلی، اجرای نمایش و موسیقی سنتی، برگزاری رویدادهای بومی، تورها وفعالیت های بومگردی به چشم می خورد.

  اقامتگاه بوم گردی لوتکا در گیلاناقامتگاه بوم گردی لوتکا در کیاشهر گیلان

  مکان فیزیکی اقامتگاه، به دلیل سبک معماری و مصالح ارگانیک به کار رفته در ساختمان اقامتگاه، طراحی داخلی و مبلمان بومی و همچنین فعالیت های تعریف شده در آن به نوعی یک اکوموزه بوده و یک جاذبه گردشگری محسوب میشود.

  مهمترین اصل رعایت شده در اقامتگاه های بومگردی، مشارکت اعضای خانواده میزبان (صاحب اقامتگاه) و جامعه محلی مقصد در تمامی فعالیت های گردشگری اقامتگاه است.

  اقامتگاه بوم گردی اقامتگاهی برای بوم گردان است که ساختار بومی خدمات، محصولات و فعالیتهای گردشگری، ساختار محیطی بومگرا، ساختار مالکیت و مدیریت خانوادگی ومشارکت جامعه بومی و در نهایت داشتن ساختارهای مناسب زیربنایی گردشگری، که ارکان و هسته های اصلی یک اقامتگاه است، آن را از دیگر الگوهای اقامتی مانند هتل ها و مهمانپذیرها متمایز میکنند.

  اقامتگاههای بومگردی در محیط های طبیعی با رعایت بالاترین سطح ممکن ضوابط زیست محیطی و به شکلی سازگار با معماری و سیمای طبیعی منطقه احداث شده و ضمن حداکثر تعامل با جامعه محلی، زمینه حضور و اقامت طبیعت گردان را با کیفیتی قابل قبول و تعریف شده در محیط های طبیعی فراهم نمایند. اقامتگاه بوم گردی، اقامتگاهی برای طبیعت گردان است که منطبق با دیدگاه ها و فلسفه اکوتوریسم، فعالیت می کند و تجربه های تفریحی، آموزشی و مشارکتی را از طبیعت و فرهنگ جامعه محلی دراختیار مخاطبانش قرار می دهد. اقامتگاه های بوم گردی معمولا در کنار مناطق طبیعی بکر (خشکی-آبی) یا در روستاهای حاشیه مناطق حفاظت شده رسمی قرار دارند.

  [لینک مرتبط: اکوتوریسم و اصول زیربنایی در اکوتوریسم پایدار]

   

  ◊ اهمیت اقامتگاه های بوم گردی

  در میان کارگزاران اکوتوریسم، اقامتگاه های بومی نقش ویژه ای دارند، زیرا به عنوان حلقه مرکزی محسوب می شوند که ضمن ترویج فرهنگ حفاظت، ارتقای سطح حمایت از پارک ها ومناطق، ترویج فرهنگ مشارکت در حفاظت به عنوان گزینه ای مطمئن تر ازحفاظت رسمی، طبیعتگردانان، جوامع میزبان (جوامع محلی-روستایی) و کارگزاران رسمی حفاظت را از طریق فعالیت های خود پیوند می زنند.

  این اقامتگاه ها، مطابق با امکانات (زیربنایی-خدماتی) روستاهایی که در آن استقرار پیدا کرده اند، طراحی شده و معماری موزون و هماهنگی با محیط پیرامونی خود دارند.

  اقامتگاه بوم گردی خوش نشین در رودبار و روستای بالابراگور گی
  اقامتگاه بوم گردی خوش نشین در روستای بالابراگور رودبار گیلان

  اقامتگاه بوم گردی تلاش می کنند که از انرژی های متعارف استفاده نکنند، از اسراف گرایی بپرهیزند، مانند گردشگری روستایی نیازهای گردشگران را از محل و به وسیله جامعه محلی تأمین کنند. با استفاده از جامعه محلی به عنوان راهنما، طبیعت و فرهنگ منطقه را به گردشگران عرضه کنند، با عرضه کالا و فرآورده های محلی و صنایع دستی به گردشگران به درآمد جامعه محلی مساعدت کنند و مانند اکوتوریسم متعارف، فعالیت های متکی بر طبیعت (تماشای حیات وحش، کوه نوردی و طبیعت گردی و ...) را به گردشگران عرضه کنند، با استفاده از راهنماهای محلی با تجربه، گردشگران را با ارزش ها و زیبایی های مناطق حفاظت شده آشنا کنند.

   

  [لینک مرتبط:اثرات توسعه گردشگری روستایی گیلان ( با محوریت روستاهای رودبار) جایی که زیتونت در آن مستقر است]

   

  با تلفیق تجربه تفریحی متفاوت با آموزش غیررسمی، فرهنگ حفاظت را ترویج دهند. نقش بوم کلبه ها در تحقق اهداف حفاظت از طبیعت و منابع زنده، ترویج حفاظت متکی به مشارکت در پارکها و ایجاد پشتوانه حمایتی برای آن ها بسیار اساسی است.

   ◊ الزامات و شرایط عمومی اقامتگاه های بوم گردی

  -کلیه اقامتگاه های بوم گردی ضمن رعایت اصول فنی و مهندسی که تضمین کننده ایمنی ساکنان ساختمان ها هستند، با استفاده از مصالح بومی و با بهره بردن از حداکثر دانش بومی وهماهنگ با محیط طبیعی و فرهنگی پیرامون خود احداث شده و در طی مدت بهره برداری و توسعه اقامتگاه این شرایط بایستی تداوم داشته باشد.

  -طراحی داخلی و خارجی کلیه اقامتگاه های بوم گردی باید با رویکرد بهره برداری از مبلمان و تجهیزات سنتی و بومی صورت گرفته تا ضمن تامین رفاه برای گردشگران، فرصت آشنایی و درک فرهنگی منطقه فراهم شود.

  -درکلیه اقامتگاه های بوم گردی طرح های مشخصی در خصوص مدیریت و بازیافت پسماندها و استفاده بهینه از پسابها به اجرا در آیند، وجود اقامتگاه های بوم گردی نباید در هیچ شرایطی به آلودگی زیست محیطی بستر پیرامون خود منتهی شود.

  -کلیه شیرآلات اقامتگاه های بوم گردی باید از انواعی انتخاب شود که کاهش مصرف آب را به دنبال داشته باشند.

  -نورپردازی اقامتگاه های بوم گردی باید ضمن تامین روشنایی مورد نیاز گردشگران، حداکثر صرفه جویی در مصرف انرژی داشته و حداقل آلودگی نوری را در منطقه ایجاد نماید.

  -سیستم گرمایش و سرمایش اقامتگاه های بوم گردی باید ضمن تامین رفاه مسافران حداقل تاثیر منفی را بر محیط زیست منطقه داشته باشد و با رعایت اصول معماری بومی و دانش فنی روز، میزان نشت حرارتی در اقامتگاههای بوم گردی به کمترین حد ممکن برسد.

  -استفاده از پوشاک بومی ضمن رعایت اصول بهداشتی و ایمنی برای کلیه کارمندان اقامتگاه های بوم گردی و همچنین رعایت اصول بهداشتی و پاکیزگی کلیه فضاهای اقامتگاه های بوم گردی براساس استانداردها و ظوابط الزامی است.

  -کلیه اقامتگاههای بومگردی موظفند ضمن رعایت ذائقه گردشگران، خوراک و نوشیدنی های بومی را با استفاده از سفره آرایی بومی و رعایت اصول بهداشتی به گردشگران ارائه نمایند.

  اقامتگاه بوم گردی کوتوم در تالش سیاهبیل زیتونتاقامتگاه بوم گردی کوتوم در سیاهبیل تالش گیلان

  -حضور راهنمایان و بلدهای محلی و فراهم نمودن فرصت بازدیدی از سیمای طبیعی و بستر فرهنگی پیرامون اقامتگاههای بوم گردی توسط راهنمایان مورد تایید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در کلیه اقامتگاههای بوم گردی الزامی است.

  -با توجه به قرار گرفتن اقامتگاههای بوم گردی در محیط های طبیعی و به دور از مراکز امدادی، ضروری است کلیه اقامتگاه ها ضمن شناسایی مخاطرات و حوادث مرتبط با فعالیت خود و ارائه آن به مراجع صدور مجوز طی گزارشاتی که هر دو سال یک بار مورد بازنگری قرار خواهد گرفت، اقدامات لازم را در خصوص مدیریت حوادث در محدوده جغرافیایی فعالیت خود، از جمله تعامل با نهادهای محلی امدادی، تامین تجهیزات امدادی در حد نیاز و مطابق گزارش مذکور و ... به انجام برسانند و همچنین کارمندان ملزم به اخذ گواهینامه معتبر کمک های اولیه و امداد از مراجع ذیصلاح هستند.

  -آگاهی و پایبندی گردشگران به هنجارهای جامعه میزبان در کلیه اقامتگاههای بوم گردی ضروری است.

  {معرفی یک مکان گردشگری در رودبار: دوست دارید یکی از زیباترین روستاهای ایران را ببینید (روستای استخرگاه)}

  اقامتگاه بوم گردی، طوری طراحی شده که منعکس کننده طبعیت و فرهنگ محیط پیرامونش باشد. فعالین این اقامتگاه بومی تلاش می کنند نسبت به اصول معماری بوم سازگار و از جمله به حداقل رساندن مصارف انرژی و مصرف آب وفادار بمانند. محوطه اقامتگاه بوم گردی با گیاهان طبیعی و بومی خود مکانی دنج و آرام برای تماشای طبیعت، پرندگان و پروانه ها است. در این نوع اقامتگاه برای دفع پسماند از فرایند بازیافت استفاده می شود. آب های جمع آوری شده از بام و زهکش های ساختمان مجدداً در باغ مورد استفاده قرار می گیرد. مواد اولیه مورد نیاز در ساخت و بازسازی پرچین ها و تعمیر دیواره ها بر اساس اصل خودکفایی در محوطه تولید می شود.

  ◊ معرفی برخی اقامتگاه های بوم گردی موفق در دنیا:

  یکی از اقامتگاه های بومگردی که مورد توجه بسیاری از معماران واقع شده، اقامتگاه بوم گردی "سولب" در کشور فرانسه است. این اقامتگاه با دارا بودن رنگ محیط، سازه پایدار، تهویه و عناصر بازیافت پذیر در ساخت، دارای شرایط بسیار مناسبی به عنوان الگوی موفق می باشد. در زیر تصاویر این اقامتگاه مشاهده می گردد.

  اقامتگاه بوم گردی سوله در فرانسه

  اقامتگاه بومگردی کناپی، یکی از اقامتگاههای بوم گردی است که در جامعه بین المللی اکوتوریسم تایید شده است. در این اقامتگاه از تمام عنصر بوم آورد در طراحی بهره گرفته شده است. سیستم چرخه آب مصرفی و معماری دعوتگر از مزایای آن تلقی میشود.

   اقامتگاه بوم گردی کناپی در ویتنام

  اقامتگاه "فنین" در کشور اردن، این اقامتگاه بومی دارای ساختار معمارانه و منطبق با محیط میزبان است. استفاده از اندود خاک برای نمای ساختمان، استفاده از پنجره های کوچک با تاکید بر کمترین تبادل حرارتی (با توجه به دمای بالای محیط پیرامون)، استفاده از انرژی تجدیدپذیر خورشیدی برای تامین آبگرم و روشنایی در شب از خصوصیات های این اکولوژ در راستای معماری پایدار است.

  اقامتگاه بومگردی فنین در اردن

  ◊ جمع بندی و نتیجه گیری

  در این مقاله زیتونت به خصوصیت ساختاری و مدیریتی اقامتگاه بوم گردی پرداخته شد. در این مقاله به اهمیت جایگاه معماری در توفیق یک اقامتگاه بوم گردی اشاره کردیم. مهمترین وجوه اقامتگاه بوم گردی برای بوم گردان به ترتیب اهمیت و بصورت ضمنی شامل امنیت بنا، شکل ظاهری، طراحی داخلی، القای حس آرامش و دعوت کنندگی و همچنین تامین تسهیلات یک اقامت با کیفیت است.

  به بیان دیگر پیاده سازی اصول معماری پایدار و محیط زیست دوست، زمینه بروز تجربه مطلوب را برای بهره برداران از اقامتگاه بوم گردی فراهم می آورد.

  از طرف دیگر اگرچه بسیاری از خانه های روستایی با برخی اصول منطبق بر طبیعت ساخته شده اند، ولیکن برای دستیابی به یک طراحی پایدار و بهره برداری مطلوب از یک اقامتگاه بوم گردی، رعایت تمام اصول علمی امروزی در معماری پایدار حتمی و یک باید است. طراحی فضای داخلی و بیرونی، نوع و نحوه مصرف انرژی، نحوه و میزان مصرف آب، کاربست مصالح بوم آورد، ایجاد فضای مشارکت ومعاشرت میهمان و میزبان، تامین تسهیلات و امکاناتی همچون سرمایش و گرمایش ضمن توجه کامل به ایمنی و بهداشت ساختمان از جمله وظایف معمار است که باید بدان توجه شود.

  هر هفته تعداد زیادی از گردشگران استان گیلان، خانه های روستایی زیتونت را آنلاین اجاره و رزرو می کنند و از گردشگری روستایی ایران لذت می برند. شما می توانید با کلیک بر روی تصویر زیر، خانه روستایی خودتان را آنلاین اجاره و رزرو کنید.

  اجاره کلبه جنگلی و خانه روستایی در شمال از طریق زیتونت

  0 به چه دلایلی روستاییان به شهرها مهاجرت می کنند؟ (بررسی کوتاه علل مهاجرت روستاییان به شهرها)

  مهاجرت، در كنار مرگ و میر و باروری یکی از سه مؤلفه ی اصلی اثرگذار بر رشد جمعیت های انسانی است.علاوه بر آن، مهاجرت یکی از مهمترین منابع تأمین نیروی انسانی لازم برای بازارهای کار و توسعه ی اقتصاد ملی و محلی است. از این رو شناخت هرچه بیشتر و جامع تر مهاجرت یک ضرورت مطلق در تحقیقات علمی یا برنامه ریزی های كاربردی میباشد و همچنین تلاش به منظور ایجاد رفاه، ارتقاء معیشت و دستیابی به زندگی بهتر از جمله اهداف اجتماعی بشر به منظور ماندگاری در كلیه عرصه های سکونتگاهی میباشد.

  از این رو افراد در راستای فرار از مشکلات و تنگناهای موجود درمحلِ سکونت خویش و همچنین برخورداری از خوشبختی و آنچه كه حق طبیعی انسان برای ادامه زندگی قلمداد میگردد؛ به فضای سکونتگاهی دیگر مهاجرت میکنند. در راستای این روند جمعیتی، روستائیان به منظور استفاده از امکانات معیشتی-رفاهی و نیز در جهت یافتن شغل و ایجاد درآمد مكفی، به سمت شهرها و دیگر مراكز اقامتگاهی كشور مهاجرت میکنند.

  [لینک مرتبطنقش صنایع دستی در توسعه فرهنگی]

   

  در این مسیرِ حركت، عموماً افراد روستایی تمایل دارند به سمت مراكزی رهسپار شوند كه علاوه بر رفع نیازمندیهای اقتصادی - اجتماعی آنان؛ این فضا ی جدید بتواند جوابگو ی احساسات و ادراكات فرهنگی - هویتی آنها نیز باشد.

  حركت، جابه جایی و مهاجرت انسانها از یک نقطه سکونتگاهی به نقطه ی دیگر تاریخی برابر با عمر بشر دارد. به گونه ای كه انسانهای اولیه حركت را فرصتی جهت به دست آوردن آذوقه و نیازمندی های حیاتی خویش میدانستند. به عبارت دیگر تلاش برای ادامه بقا و جستجوی شرایط زیست مساعدتر؛ بشر را وادار به ترك زادگاه خود و كوچ به سمت مناطقی می نمود كه از شرایط محیطی ، اقتصادی و اجتماعی بهتری جهت گذران زندگی و رفع نیازهای حیاتی وی برخوردار بودند.

  بدین منوال با پیچیده تر شدن اوضاع معیشتی و كیفیت زندگی در جوامع بشری؛ افراد وگروه های انسانی به تبعیت از فرآیند تفکرگرایی و رشد فن آوری های تسهیل کننده زندگی به ویژه در دهه های اخیر، تمایل فراوانی برای ترک اقامتگاه خویش و مهاجرت به دیگر كانون های سکونتگاهی از خود نشان داده اند.

  در این میان، روستائیان به عنوان فقیرترین اقشار جامعه به ویژه در كشورهای درحال توسعه كه به دلیل شرایط سیاسی، اقتصادی- اجتماعی و همچنین وجود نابرابری های فضایی حاكم بر عرصه های سکونتگاهی، سالیان متمادی با فقر و مشکلات زیست -معیشتی روبه رو بوده اند، با رشد فزاینده ارتباطات و مناسبات روستایی- شهری در این گونه كشورها؛ با مقایسه وضعیت زندگی خود با دیگر افراد جامعه) به ویژه گروه های شهرنشین (در تلاش به منظور تغییر این وضعیت ناخوشایند و همچنین كسب رفاه بیشتر رهسپار شهرها و دیگر مراكز جمعیتی می شوند. كشور ایران به مانند دیگر جوامع درحال توسعه از این روند مهاجرتی روستا- شهری دور نبوده است. به نحوی كه اجرای اصلاحات ارضی و تبدیل نفت به مهمترین منبع مازاد اقتصادی در سطح ملی و همچنین كاهش نقش كشاورزی در تولید داخلی و صادرات، موجب برهم خوردن رابطه متعادل شهر و روستا شد و شهرها به مکانی برای تمركز مازاد اقتصادی ملی، گسترش زیرساختهای صنعتی - مالی و مراكز اصلی اشتغالِ نیروی كار دستمزدی به خصوص برای روستائیان تبدیل شدند.

  ♦ علل مهاجرت روستاییان به شهرها

  مهاجرت از روستا به شهر دلایل متفاوتی دارد. اصولا افراد نظام های شخصیتی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی متفاوتی دارند و این تفاوتها منشأ رفتارهای متفاوت در افراد است. مهاجرت نیز رفتاری اجتماعی است كه متأثر از ویژگی های ذكر شده است و از فردی به فرد دیگر و از جامعه ای به جامعة دیگر تفاوت می یابد. در بررسی های مختلف داخلی و خارجی، دلایل مهاجرت (مخصوصاً مهاجرت روستا به شهر) تبین شده است.

  در ایران مركز آمار درباره علل مهاجرت بررسی كرده و علل مهاجرت 534 مهاجر(كه سهم مهاجران روستا به شهر چشمگیر بوده) را در موارد زیر خلاصه كرده است: انتقال (%7)، كار دیگر یا بهتر(%11)، جستجوی كار(%6)، تحصیل(3.5%)، استفاده از تسهیلات و امکانات(%9)، ازدواج (10%)، تبعیت از خانوار(%45)، و سایر(8.5%).

   

  ♦ عوامل موثر بر مهاجرت:

  1) عوامل مربوط به نیروی جاذبه شهرها:

  این عوامل ممکن است اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگ و زرق و برق شهری باشد كه در وهله اول جوانان روستایی را به سوی خود جذب می كند.

  2) عوامل مربوط به دافعه روستاها:

  این عوامل نیز مانند سدی در برابر جوان روستایی می باشد؛ بیکاری، كمبود درآمد، نبود امکانات تفریحی و ... همه در دفع جوان از روستا مؤثر است.

  فرصتهای مطلوب جهت دستیابی به آموزشهای تخصصی و حرفه ای چون تحصیل در مراكز آموزشی را در برمی گیرد كه عمدتاً در شهرها متمركزند و پاره ای از عوامل فشار یا دفع نیز سبب جدایی جمعیت از روستاها و جذب آن ها به شهرها می گردد عواملی چون:

  1) كاهش منابع مالی و عدم توجه به بخش كشاورزی

  2) مکانیزه شدن فعالیت های كشاورزی و ایجاد محدودیت های شغلی در بخش كشاورزی

  3) نبود بستر مناسب جهت رشد خلاقیت های فردی، رشد شخصیت، ازدواج و اشتغال

  4) بروز حوادث طبیعی مستمر چون سیل و خشکسالی ها

  5) وجود روابط ناعالانه و تبعیض آمیز از مهم ترین دلایلی است كه مانع از ماندگاری جمعیت در مناطق روستایی محسوب می شود.

  عده ای دیگر مهاجرت را ارمغان فقر در مناطق روستایی می دانند. در این خصوص مؤنث سازی و سالخورده سازی از پیامدهای مهاجرت های روستا_ شهر است، اما شاید مهاجرت برای كسب زندگی مهمترین دلیل برای مهاجرت های روستا _شهری است و پیش بینی می شود همچنان ادامه داشته باشد. فرضیه زرق و برق شهری معتقد به كشش جوانان روستایی در اثر تبلیغات رسانه های گروهی و داستان های مهاجران پیشین نسبت به الگوهای تفریحی و سبک زندگی شهری است و همچنین عوامل غیراقتصادی همچون دسترسی به خدمات آموزشی، درمانی و زیربنایی، ترك هنجارهای سنتی روستا و آزادی تحرك اجتماعی زرق و برق شهری در مهاجرت های روستا_شهری جوانان نقشی بارز دارد.

  و به طور كلی می توان پذیرفت كه در كنار عوامل عینی و اقتصادی، عوامل ذهنی و اجتماعی فرهنگی نیز در تصمیم گیری فرد مهاجر تأثیر دارد.از عوامل دیگر می توان به رسانه ها اشاره كرد. رسانه بتدریج پیوند انسان با اشیاء، زمان و مکان را قطع می كنند و این قطع خاطرات، هویت انسانها را كمرنگ می كند و باعث می شود كه انسانها قبل از آنکه به صورت فیزیکی مهاجرت كنند، فکری و ذهنی مهاجرت كرده باشند.

  [لینک مرتبط: اثرات توسعه گردشگری روستایی گیلان ( با محوریت روستاهای رودبار) جایی که زیتونت در آن مستقر است]

   

  ♦ انواع مهاجرت:

  مهاجرت از لحاظ زمان به دو بخش ذیل تقسیم می شود:

  الف-مهاجرت دایمی: این نوع مهاجرت برای همیشه است و برگشت مهاجرین به مکان اولی بسیار كم اتفاق می افتد.

  ب- مهاجرت فصلی: اكثر دهقانین جوان بخصوص ساكنین مجاور شهرها در فصل های غیر زراعتی برای یافتن كار و اشتغال بخشی از سال را به شهرها مهاجرت می نمایند و با شروع شدن كار و فعالیت زراعتی دوباره به مناطق اصلی شان بر می گردد.

  مهاجرت از لحاظ مکان نیز به دو بخش تقسیم می شود:

  الف: مهاجرت خارجی، بین كشورها صورت میگیرد که دو نوع است: 1) مهاجرت اختیاری 2) مهاجرت اجباری

  ب: مهاجرت داخلی: مهاجرت داخلی جابه جایی بین نواحی داخلی یک كشور است، و خود سه نوع است: 1) مهاجرت روستا به شهر 2) مهاجرت شهر به روستا 3) مهاجرت روزانه، مهاجرت فصلی.

  ♦ نظریه های مختلف در مورد مهاجرت از روستا به شهر:

  الف:نطریه كاركردگرایی

  ب:نظریه جذب و دفع راونشتاین 

  پ:مدل دو بخشی آرتور لوییس

  ت:نظریه عوامل میانی اورت.اس ،لی

  ث:نظریه مهاجرتی مایکل تودارو

  نخستین تبیین نظری درباره قانونمندی های مهاجرت توسط (ارنست جورج راونشتاین) تحت عنوان قوانین مهاجرت مطرح شد وی برای اولین بار استدلال کرد که مهاجرت اتفاقی نیست بلکه قوانین خاص برآن حاکم است قوانین مورد نظر راونشتاین ذیل هفت مورد زیر است:

   

  1) مهاجرت و مسافت: اكثر مهاجران فواصل كوتاه را طی میكنند و با طولانی ترشدن فاصله بین مبدا و مقصد دو گرایش ضمنی در مهاجران پدید می آید:

  الف: استقرار در نقاط شهری بویژه شهرهای بزرگ

  ب: مهاجرت به سوی قطب های صنعتی تجاری

  2) مهاجرت مرحله ای: مهاجرت از روستا به شهرهای نزدیکتر و كوچکتر و سپس به شهرهای بزرگ صورت میگیرد

  3) جریان و ضد جریان: همانطور كه مهاجرت بیشتر از نقاط روستایی به شهرصورت می گیرد، یک جریان وارونه ای نیز از نقاط شهری به روستایی وجود دارد كه به همین دلیل مجموع مهاجرت های انجام گرفته بین این نقاط همواره بیش از موازنه مهاجرتی بین آن نقاط است.

  4) اختلاف روستا-شهری در تمایل به مهاجرت: در این قانون اهالی شهر نسبت به اهالی نواحی روستایی كمتر اقدام به مهاجرت میكنند. از این رو در مهاجرت های داخلی خالص مهاجرت روستا به شهر بیشتر است.

  5) ارتباطات و تکنولوژی و تاثیر آن بر مهاجرت: هرچه ارتباطات و تکنولوژی گسترش یابد مهاجرت افزایش می یابد.

  6) غلبه انگیزه اقتصادی: با درنظر گرفتن سایر عوامل، عامل اقتصادی مهمترین برانگیزنده مهاجرتهاست.

  7) در جایی كه مسافت كوتاه باشد، مهاجرت زنان بیشتر است.

  [لینک مرتبطاکوتوریسم چیست، تعاریفی از اکوتوریسم، سابقه اکوتوریسم و اهمیت آن]

   

  ◊ شش راهکار مقابله با مهاجرت های روستا به شهر: 

  مقاله ای كه با عنوان شهرنشینی، بیکاری، و مهاجرت در آفریقا: نظریه و سیاست در سال 1997 توسط مایکل توداروانجام شده است، شش عنصر كلیدی را كه اجماع اكثر اقتصاددانان در مورد استرتژی اشتغال و مهاجرت است را شرح داده است.

  1) ایجاد تعادل اقتصادی روستا به شهر مناسب است.

  یک توازن مناسب بین فرصت های اقتصادی و غیر اقتصادی شهری و روستایی جهت بهتر كردن مشکلات بیکاری شهری و روستایی و جهت كاهش سرعت مهاجرت از روستا به شهر ضروری است. فشار اصلی این فعالیت باید توسعه یکپارچه بخش روستایی، گسترش صنایع در مقیاس كوچک در سراسر حومه شهر، و جهت گیری مجدد فعالیتهای اقتصادی و سرمایه گذاری اجتماعی جهت بهتر كردن مناطق روستایی باشد.

  2) توسعه در مقیاس كوچک صنایع كاربر

  ادغام یا تركیب محصولات خروجی تأثیرات آشکاری روی ایجاد فرصتهای اشتغال دارد به دلیل اینکه بعضی محصولات(اغلب كالاهای مصرفی اساسی) به نیروی كار بیشتری به ازای هر واحد خروجی و واحد سرمایه نیاز دارند. توسعه صنایع كاربردر دو مناطق شهری وروستایی می تواند به دو روش انجام بگیرد: به طور مستقیم، از طریق سرمایه گذاری دولتی و مشوق ها، به خصوص برای فعالیتها در بخش غیر رسمی شهری و به طور غیرمستقیم، از طریق توزیع مجدد درآمد به فقیران روستا 

  3) رفع و از بین بردن انحراف قیمت عوامل

  شواهد كافی وجود دارد كه نشان می دهد درست كردن انحراف قیمت عوامل در درجه اول به وسیله حذف یارانه های سرمایه های مختلف و محدود كردن رشد دستمزدهای شهری از طریق قیمت گذاری مبتنی بر بازار، فرصتهای اشتغال را افزایش خواهد داد و باعث می شود ما از منابع سرمایه ای كمیاب به نحو بهتری استفاده كنیم.

  4) انتخاب مناسب فن آوری های كاربر در تولید 

  یکی از عوامل اصلی مهار موفقیت هر برنامه بلند مدت ملتهای آفریقایی برای ایجاد اشتغال در صنایع شهری و كشاورزی روستایی این است كه از لحاظ تکنولوژی به واردات ماشین آلات و تجهیزات كشورهای توسعه یافته وابسته هستند. باید جهت كاهش این وابستگی به وسیله تحقیقات تکنولوژیک در حال توسعه و ظرفیتهای انطباق در كشورشان به عنوان یک تعاونی تلاش كنند و تلاش هماهنگ منطقه ای داشته باشند. چنین تلاشهایی ممکن است اولین بار با توسعه در مقیاس كوچک، روشهای كاربراز راه انجمن نیازهای بنیادی روستایی، از جمله جاده ها، آبیاری و سیستم های زهکشی وخدمات آموزشی در ارتباط باشد.

  5) اصلاح ارتباط مستقیم بین تحصیلات و اشتغال

  افزایش بیکاران تحصیل كرده در آفریقا موجب گسترش كمی سیستم های آموزشی در سطح بالا شده است. آموزش رسمی مثل یک تونل شده است كه همه كارمندان آینده باید از آن عبور كنند. از آنجایی كه كارمندان مدرن كارایی كمتری از اشخاصی دارند كه تونل آموزشی را ترك كرده اند، بنابراین امتداد طول تونل و سخت بودن خارج شدن از آن ضروری می باشد.

  6) كاهش رشد جمعیت از طریق كاهش در فقر مطلق و نابرابری، به خصوص برای زنان، همراه با ارائه برنامه های تنظیم خانواده و خدمات بهداشتی و درمانی روستایی

   

  ◊ بر ای جلوگیری از مهاجرت بی رویه روستاییان به شهرها در ایران راهکارها ی ز یر قابل عرضه است:

  1) درک نسل جوان جوامع روستایی و سوق دادن تسهیلات و امکانات روستایی در جهت انتظارات این نسل

  2) ایجاد اشتغال در جوامع روستایی از طریق كارهای جنبی غیر كشاورزی

  3) بالا بردن تسهیلات آموزشی در جوامع روستایی

  4) بالا بردن امنیت روستاها از طریق كاهش اختلافات محلی

  5) ارائه تسهیلات بیشتر برای روستاییان در جهت به كارگیری زمین های بایر

  6) ایجاد سد یا چاه های عمیق در روستاها برای تأمین آب مورد نیاز برای كشاورز

  7) كاستن از جاذبه مشاغل كاذب شهری

  8) ایجاد محدودیت هایی در جوامع شهری برای اسکان افراد در حاشیه شهرها

  9) ایجاد نهادی بر ای سازماندهی جر یان های مهاجرت كاری كه در اكثر كشورها به خصوص در چین تجربه شده است.   

  نمونه های بارزی از شرایط نامناسب حاصل از جابه جایی های بدون برنامه جمعیت بخصوص از مناطق روستایی به مناطق شهری که آثار ناهنجار زیر را به همراه داشته است:

  - نتایج جمعیتی، که به بر هم زدن نسبت جنسی و سنی در مناطق شهری و روستایی منجر شده است

  - نتایج اقتصادی، كه به از دست دادن سرمایه انسانی روستا و به شیوع اقتصاد بیمار در مناطق روستایی انجامیده است.

  - نتایج اجتماعی و فرهنگی، كه مشکل كنترل سنتی خانواده در نسل جوان و تقابل بین سنت و مدرنیسم را در پی داشته است.

  - نتایج سیاسی، كه به فرار مغزهای روستایی و بر هم خوردن هرم قدرت در روستا منجر شده و بدین ترتیب شکل گیری هرم قدرت كه می توانست به وسیله نخبگان روستایی شکل گیرد از بین رفته است.

  نتیجه گیری

  پدیده مهاجرت هم در مقصد هم در مبدا مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت كه از جمله آنها عبارتند از: تقلیل جمعیت روستاها، تخلیه نیروی كار فعال و كاركن و مستعد روستاها، برهم زدن تركیب جمعیت روستایی، دگرگونی قشربندی روستاها، فروپاشی تدریجی كشاورزی روستایی، رویکرد كشاورزی دهقانی به كشاورزی تجاری و دگرگونی تدریجی چهره طبیعی روستاها و ... همچنین باعث بهم خوردن برنامه ریزی های سیاسی كشور میشود. و دولتها میتوانند با برقراری امنیت روستاییان از نظر اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و... مانع مهاجرت روستاییان شوند.  

  هر هفته تعداد زیادی از گردشگران استانگیلان، خانه های روستایی زیتونت را آنلاین اجاره و رزرو می کنند و از گردشگری روستایی گیلان لذت می برند. شما می توانید با کلیک بر روی تصویر زیر، خانه روستایی خودتان را آنلاین رزرو کنید.

  اجاره کلبه جنگلی از طریق زیتونت